АКТУЕЛНО

ОГЛАС бр. 17/2022 ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА  ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСТОР ЗА ПОСТАВУВАЊЕ МОБИЛНА ОПРЕМА ДО 2М²

Врз основа на Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2022 година бр. 08-13561/37 од 29.12.2021 год. („Сл.гласник на општина Охрид бр.17/2021), Одлуката за поставување на урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) за 2022 година во општина Охрид бр. 08-13561/38 од 29.12.2021 година и Одлука за донесување на Правилникот со кој се утврдени начинот и условите за изнајмување на локации за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Охрид бр. 08-4086/18 од 28.04.2021, ВД Директорот на ЈП Градски Пазар Охрид објавува:

ОГЛАС бр. 17/2022
ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСТОР ЗА ПОСТАВУВАЊЕ МОБИЛНА ОПРЕМА ДО 2М²

ЈП Градски Пазар Охрид издава простор –локација поставување мобилна опрема до 2м² за намена продажба на пченки:

1. Урбана oпpeмa за продажба на храна и сувенири

Плоштад Крушевска Република-Вкупно 3 локации 10,11,12
Кеј Македонија – Вкупно 3 локации, локација 7,8,9

Графички приказ со нумерички ознаки на локациите се дадени во изводот од годишната програма за поставување на урбана опрема за 2022 година бр.19-9114/2 од 29.06.2022.
Локациите за поставувње мобилна опрема ќе се издаваат за период на времетраење од 01.07.2022 до 01.10.2022 година.

2. Почетна цена за издавање на локациите на месечно ниво е:

• 2 м² за издавање локација -простор за поставување мобилна опрема со намена продажба на пченки со почетна цена од 5.000.00 (пет илјади денари) -вкупно 6

2.1 Почетните цени за издавање на локациите се однесуваат за период од 30 (триесет) дена.

2.2 Во почетната цена за издавање на локациите, не се содржани трошоците за комунална такса, одржување на хигиена, приклучок и трошок за електрична енергија.

– Целиот износ од договорениот надомест за закуп да го плати во рок од 5 работни дена од склучување на договорот за закуп.
– Редовно да ја одржува локацијата која ја закупил и по завршувањето на договорот за закуп истата да ја предаде на закуподавачот во состојба каква што ја презел од него.
– Да овозможи непречен увид на локацијата од страна на закуподавачот во секое време, со или без претходна најава за истото.
– Да ги почитува сите обврски кои ги превзеле со договорот за закуп, во спротивно ќе следи еднострано раскинување на договорот.

2.3 Трошоците за хигиена, приклучок и трошок за користење на електрична енергија паѓаат на товар на закупецот
• Трошокот за комунална такса (за користење на плоштади и др.простор во градовите и другите нaселени мeста со цел на изложување на предмети, приредување на изложби и други забави и други приредби и завршени дејности) изнесува 7,00 (седум денари) од м2 дневно.
• Договорот со најповолните понудувачи од електронското јавно наддавање за точка 1 ќe се склучуваат за дадениот период од 01.07.2022 до 01.10.2022 година.

3. Доставување на пријави
3.1 Право на учество на јавниот повик за изнајмување на урбана опрема има секое:
• Правно лице кое има регистрирано деловно седиште во општина Охрид и кое не е во постапка за стечај или ликвидација. (Решение од ЦР на РСМ не постаро од 6 месеци)
• Физичко лице кое е жител на општина Охрид
• Секое физичко и правно лице има право да аплицира на јавниот оглас само за една од локациите предвидени во Програмата за поставување урбана опрема во општина Охрид за тековната година.
• На избраниот најповолен понудувач од електронското јавно наддавање му се забранува изнајмување или пренесување на правото на користење на урбана опрема на трети лица.

Право на учество на јавниот оглас немаат:
• Физички и правни лица кои имаат неподмирени обврски (даноци и придонеси) кон општина Охрид и кон државата по основ на данок.
3.2 Понудувачот треба да достави:

• Пријава за електронско наддавање на унифициран образец; (Унифициранот образец може да се подигне во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид или на веб страната на ЈП Градски Пазар Охрид https://jpgradskipazarohrid.mk/
• Уплатница на име депозит за учество на износ од 1.500.00 (илјада и петстотини) денари
• Уплатата се врши на следната сметка: жиро с-ка 210-066616880194 депонент на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, Филијла Охрид

За правни субјекти

• Потврда за регистрирана дејност (издадена од Централен регистар на PCM или соодветен документ-доказ дека припаѓа на соодветно здружение – не постари од 6 месеци),
• Потврда дeкa нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса (за користење на плоштади и др.простор во градовите и другите населени мста со цел на изложување на предмети, приредување на изложби и други забави и други приредби и завршени дејности) изнесува 7,00 (седум денари) и закуп на урбана опрема; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при општина Охрид и УЈП);
• Фотокопија од лична карта на управителот

За физички лица
• Фотокопија од лична карта
• Потврда дека нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса и закуп на локацијата; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при општина Охрид);
Депозитот на учесниците кои нема да бидат избрани за одредена локација е повратен, додека за учесниците кои ќе добијат локација на јавното електронско наддавање ќe биде одбиен од вкупната цена на склучениот договор.

Депозитот за учесниците не е повратен доколку после надавањето самоволно се откажале од потпишување на договор за изнајмување локација.

4. Начин на доставување на пријава

Пријавата треба да се достави со назнака:

ЈП Градски Пазар Охрид

Комисија за спроведување на оглас за прибирање пријави за издавање на локаицја бр. 13/2022
Локација бр.
(се внесува делот и бројот на локацијата за кoj пријавениот учествува,
НА ПРИМЕР I —локација бр. 5)
„Булевар Туристичка“ бp.79 Охрид

НAПOMEНA:
Комисијата не сноси одговорност за ненавремена и неуредна достава на пријавите.
Пријавата се доставува по пошта или лично во Архивата на ЈП Градски Пазар Охрид.

ЈП Градски Пазар Охрид нема никаква одговорност за ненавремена достава на пријавата, нејзино предвремено отворање или губење на истата.

5. Начин на отворање

Пријавите да се достават најдоцна до 05.07.2022 г. во 12.00 часот.

• Електронското Јавното наддавање ке се одржи по евалуација на доставените пријави
• Јавното надавање ќe се одржи на www.eaukcijaohrid.mk . Напатствија, инструкции и лозинка во писмена форма ке добијат сите учесници кои ги исполниле условите на најмалку 3 (три) дена пред јавното електронско наддавање
• За денот и часот на јавното електронско наддавање учесниците ќe бидат известени на контакт адресата на пријавениот и web страната на ЈП Градски Пазар Охрид.
• За избран ќе се смета пријавениот кој понудил највисока цена за урбана опрема на електронското јавно наддавање под услов да ги исполнил условите предвидени во точка 3.2.

6. Предмет на јавно електронско наддавање

• Предмет на јавното електронско наддавање е месечната почетна цена, односно за период од 30 дена

7. Склучување на договор

Договор ќе се склучи со пријавениот кој понудил највисока цена на јавното електронско наддавање.

Договорот ќе се склучи во рок од три работни дена од денот на приемот на Известувањето за избор на најповолен понудувач.
По склучување на договорот и подмирувањето на обврските кои произлегуваат од истиот, уплатата на комуналната такса и подмирување на обврската која произлегува од задолжението,пријава до УЈП со цел да се изготви задолжение кое произлегува од договорот, како и склучување на договор за јавна чистота со JП “Охридски Комуналец”, избраниот понудувач е должен да се придржува до одредбите на склучениот договор.

Доколку понудувачот кој понудил највисока цена на електронското јавно наддавање, не склучи договор во цитираниот рок, договорниот орган може да склучи договор со следниот рангиран понудувач.

Доколку понудувачот кој доставил највисока понуда на јавното електронско наддавање, од било која причина се откаже од потпишување договор, депозитот за наддавањето се задржува од страна на Јавното претпријатие
При евентуална попреченост од било кои причини Општина Охрид и Јавното претпријатие Градски пазар Охрид има право да изврши промена на локацијата, а закупците се обврзуваат дека ќе ги прифатат промените. Доколку корисникот на услугата не ја прифати таквата промената состојба, ваквиот договор во рок од 8 дена се раскинува, двострано, без право на никаков надоместок од двете страни, доколку претходно корисникот на услугата го има подмирено целокупниот долг по основ на закупнина по договор.

Графичките прикази со нумерички ознаки на урбаната опрема, заинтересираните субјекти можат да ги превземат од web страната на ЈП Градски Пазар Охрид, https://jpgradskipazarohrid.mk/ или секој работен ден од 07.00-15.00 часот во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид.

ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД
В.Д Директор
Александар Попоски

Образец за пријава
Поставување мобилна опрема до 2м²

ВРЗ ОСНОВА НА ОБЈАВЕНИОТ ОГЛАС БР. 17/2022 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ПРОСТОР ЗА ПОСТАВУВАЊЕ МОБИЛНА ОПРЕМА ДО 2 М² ДОСТАВУВАМ

ПРИЈАВА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО НАДДАВАЊЕ

1. ОПШТ ДЕЛ
Име на поднесителот на пријавата: (назив на правно лице според тековна состојба или име, татково име и презиме за физичко лице)
Контакт информации
Седиште/адреса:
Телефон:
моб.телефон:
факс:
Е-пошта:
Лице за контакт:
Одговорно лице (управител) :
Даночен број : ЕМБС
ЕМБГ: (за физичко лице)

Во прилог на пријава доставувам:
1. За правни субјекти
– Потврда за регистрирана дејност издадена од Централен регистар на РСМ или соодветен документ-доказ дека припаѓа на соодветно здружение – (не постари од 6 месеци)
– Потврда дека нема заостанати обврски кон општината
– Фотокопија од лична карта од управителот
2. За физички лица
– Фотокопија од лична карта
– Потврда дека нема заостанати обврски кон општината

2. УРБАНА ОПРЕМА

Број на локација

Датум Подносител на пријавата

 

 

превземи – ОГЛАС бр. 17/2022 ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА  ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСТОР ЗА ПОСТАВУВАЊЕ МОБИЛНА ОПРЕМА ДО 2М²

ОГЛАС бр. 16/2022 ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА и ЛОКАЦИЈА ЗА ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ

Врз основа на Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2022 година бр. 08-13561/37 од 29.12.2021 год. („Сл.гласник на општина Охрид бр.17/2021), Одлуката за поставување на урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) за 2022 година во општина Охрид бр. 08-13561/38 од 29.12.2021 година и Одлука за донесување на Правилникот со кој се утврдени начинот и условите за изнајмување на локации за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Охрид бр. 08-4086/18 од 28.04.2021, ВД Директорот на ЈП Градски Пазар Охрид објавува:

ОГЛАС бр. 16/2022
ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА и ЛОКАЦИЈА ЗА ДЕТСКИ РЕКВИЗИТИ ЗА ЗАБАВА

ЈП Градски Пазар Охрид издава урбана опрема за комерцијално користење и локација за поставување детски реквизити за забава.

1а. Урбана oпpeмa за продажба на сувенири

Улица Кеј Македонија – Вкупно 5 куќарки, и тоа
• урбана опрема 4 м² ,куќарка бр. 16,17
• урбана опрема 2,2 м² ,куќарка бр. 18,19,20

Графички приказ со нумерички ознаки на урбана опрема се дадени во изводот од годишната програма за поставување на урбана опрема за 2022 година бр.19-8085/3 од 13.06.2022.
Урбаната опрема ќе се издава период на времетраење од 01.07.2022 до 01.10.2022 година.

1б. Локација за поставување на детски реквизити за забава (на отворено)

-Улица Кеј Македонија – 48м2 -Вкупно 3-локации под бр. 1,2,3

Графички приказ со нумерички ознаки на урбана опрема се дадени во изводот од годишната програма за поставување на урбана опрема за 2022 година бр.19-8607/2 од 20.06.2022.
Локацијата за поставување на детски реквизити за забава ќе се издава за период на времетраење од 01.07.2022 до 01.10.2022 година.

2. Почетна цена за издавање на урбана опрема и локации за поставување детски реквизити за забава на месечно ниво е:

• урбана опрема 4 м² за продажбата на сувенири со почетна цена од 8.000.00 (осум илјади денари) вкупно -2
• урбана опрема 2,2 м² за продажбата на сувенири со почетна цена од 5.000.00 (пет илјади денари) вкупно- 3
• Локација за поставување на детски реквизити за забава -48 м² со почетна цена од 12.000.00 (дванаесет илјади денари) вкупно- 3

2.1 Почетните цени за издавање на урбана опрема се однесуваат за период од 30 (триесет) дена.

2.2 Во почетната цена за издавање на урбана опрема, не се содржани трошоците за комунална такса, одржување на хигиена, приклучок и трошок за електрична енергија.

– Целиот износ од договорениот надомест за закуп да го плати во рок од 5 работни дена од склучување на договорот за закуп.
– Редовно да ја одржува урбаната опрема која ја закупил и по завршувањето на договорот за закуп истата да ја предаде на закуподавачот во состојба каква што ја презел од него.
– Да овозможи непречен увид на урбаната опрема од страна на закуподавачот во секое време, со или без претходна најава за истото.
– Закупецот е должен да обезбеди времено броило (приклучок) за струја со што потрошена електрична енергија паѓа на товар на закупецот
– Комуналните услуги, редовно да ги сервисираат кон ЈП Охридски Комуналец Охрид
– Да ги почитува сите обврски кои ги превзеле со договорот за закуп, во спротивно ќе следи еднострано раскинување на договорот.

2.3 Трошоците за хигиена, приклучок и трошок за користење на електрична енергија паѓаат на товар на закупецот
• Трошокот за комунална такса (за користење на плоштади и др.простор во градовите и другите нaселени мeста со цел на изложување на предмети, приредување на изложби и други забави и други приредби и завршени дејности) изнесува 7,00 (седум денари) од м2 дневно.
• Договорот со најповолните понудувачи од електронското јавно наддавање за точка 1 ќe се склучуваат за дадениот период од 01.07.2022 до 01.10.2022 година.

3. Доставување на пријави
3.1 Право на учество на јавниот повик за изнајмување на урбана опрема и локациите за поставување детски реквизити за забава има секое:
• Правно лице кое има регистрирано деловно седиште во општина Охрид и кое не е во постапка за стечај или ликвидација. (Решение од ЦР на РСМ не постаро од 6 месеци)
• Физичко лице кое е жител на општина Охрид
• Секое физичко и правно лице има право да аплицира на јавниот оглас само за една од локациите предвидени во Програмата за поставување урбана опрема во општина Охрид за тековната година.
• На избраниот најповолен понудувач од електронското јавно наддавање му се забранува изнајмување или пренесување на правото на користење на урбана опрема на трети лица.

Право на учество на јавниот оглас немаат:
• Физички и правни лица кои имаат неподмирени обврски (даноци и придонеси) кон општина Охрид и кон државата по основ на данок.

3.2 Понудувачот треба да достави:

• Пријава за електронско наддавање на унифициран образец; (Унифициранот образец може да се подигне во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид или на веб страната на ЈП Градски Пазар Охрид https://jpgradskipazarohrid.mk/
• Уплатница на име депозит за учество на износ од 2.400.00 (триилјадиидвесте) денари за типизирана куќарка со димезии 4м2.
• Уплатница на име депозит за учество на износ од 1.500.00 (две илјади) денари за типизирана куќарка со димензии 2,2м2.
• Уплатница на име депозит за учество на износ од 3.600.00 (три илјади и шестотини) денари за Локација за поставување детски реквизити за забава 48 м2
• Уплатата се врши на следната сметка: жиро с-ка 210-066616880194 депонент на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, Филијала Охрид
• Уплатата на депозитот од претходниот Оглас 12/2022, од пријавените на кои требеше да им се врати депозитиот , им се важи за овој оглас ако се пријават за електронското јавно наддавање

За правни субјекти

• Потврда за регистрирана дејност (издадена од Централен регистар на PCM или соодветен документ-доказ дека припаѓа на соодветно здружение – не постари од 6 месеци),
• Потврда дeкa нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса (за користење на плоштади и др.простор во градовите и другите населени мста со цел на изложување на предмети, приредување на изложби и други забави и други приредби и завршени дејности) изнесува 7,00 (седум денари) и закуп на урбана опрема; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при општина Охрид и УЈП);
• Фотокопија од лична карта на управителот

За физички лица
• Фотокопија од лична карта
• Потврда дека нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса и закуп на урбана опрема; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при општина Охрид);
Депозитот на учесниците кои нема да бидат избрани за одредена урбана опрема е повратен, додека за учесниците кои ќе добијат урбана опрема на јавното електронско наддавање ќe биде одбиен од вкупната цена на склучениот договор.

Депозитот за учесниците не е повратен доколку после надавањето самоволно се откажале од потпишување на договор за изнајмување урбана опрема-типизирана куќарка.

4. Начин на доставување на пријава

Пријавата треба да се достави со назнака:
ЈП Градски Пазар Охрид

Комисија за спроведување на оглас за прибирање пријави за издавање на урбана опрема бр. 16/2022
Урбана опрема бр.
(се внесува делот и бројот на урбана опрема за кoj пријавениот учествува,
НА ПРИМЕР I —, урбана опрема бр.16 или Локација за поставување детски реквизити за забава бр.1 „Булевар Туристичка“ бp.79 Охрид

НAПOMEНA:
Комисијата не сноси одговорност за ненавремена и неуредна достава на пријавите.
Пријавата се доставува по пошта или лично во Архивата на ЈП Градски Пазар Охрид.

ЈП Градски Пазар Охрид нема никаква одговорност за ненавремена достава на пријавата, нејзино предвремено отворање или губење на истата.
5. Начин на отворање

Пријавите да се достават најдоцна до 27.06.2022 г. во 12.00 часот.

• Електронското Јавното наддавање ке се одржи по евалуација на доставените пријави
• Јавното надавање ќe се одржи на www.eaukcijaohrid.mk . Напатствија, инструкции и лозинка во писмена форма ке добијат сите учесници кои ги исполниле условите на најмалку 3 (три) дена пред јавното електронско наддавање
• За денот и часот на јавното електронско наддавање учесниците ќe бидат известени на контакт адресата на пријавениот и web страната на ЈП Градски Пазар Охрид.
• За избран ќе се смета пријавениот кој понудил највисока цена за урбана опрема на електронското јавно наддавање под услов да ги исполнил условите предвидени во точка 3.2.

6. Предмет на јавно електронско наддавање

• Предмет на јавното електронско наддавање е месечната почетна цена, односно за период од 30 дена

7. Склучување на договор

Договор ќе се склучи со пријавениот кој понудил највисока цена на јавното електронско наддавање.
Договорот ќе се склучи во рок од три работни дена од денот на приемот на Известувањето за избор на најповолен понудувач.
По склучување на договорот и подмирувањето на обврските кои произлегуваат од истиот, уплатата на комуналната такса и подмирување на обврската која произлегува од задолжението,пријава до УЈП со цел да се изготви задолжение кое произлегува од договорот, како и склучување на договор за јавна чистота со JП “Охридски Комуналец”, избраниот понудувач е должен да се придржува до одредбите на склучениот договор.

Доколку понудувачот кој понудил највисока цена на електронското јавно наддавање, не склучи договор во цитираниот рок, договорниот орган може да склучи договор со следниот рангиран понудувач.
Доколку понудувачот кој доставил највисока понуда на јавното електронско наддавање, од било која причина се откаже од потпишување договор, депозитот за наддавањето се задржува од страна на Јавното претпријатие
При евентуална попреченост од било кои причини Општина Охрид и Јавното претпријатие Градски пазар Охрид има право да изврши промена на локацијата, а закупците се обврзуваат дека ќе ги прифатат промените. Доколку корисникот на услугата не ја прифати таквата промената состојба, ваквиот договор во рок од 8 дена се раскинува, двострано, без право на никаков надоместок од двете страни, доколку претходно корисникот на услугата го има подмирено целокупниот долг по основ на закупнина по договор.
Графичките прикази со нумерички ознаки на урбаната опрема, заинтересираните субјекти можат да ги превземат од web страната на ЈП Градски Пазар Охрид, https://jpgradskipazarohrid.mk/ или секој работен ден од 07.00-15.00 часот во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид.

ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД
В.Д Директор
Александар Попоски

ПРЕВЗЕМИ – ОГЛАС бр. 16/2022 ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА и ЛОКАЦИЈА ЗА ДЕТСКО ИГРАЛИШТЕ

ОГЛАС бр. 15/2022 ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

Врз основа на Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2022 година бр. 08-13561/37 од 29.12.2021 год. („Сл.гласник на општина Охрид бр.17/2021), Одлуката за поставување на урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) за 2022 година во општина Охрид бр. 08-13561/38 од 29.12.2021 година и Одлука за донесување на Правилникот со кој се утврдени начинот и условите за изнајмување на локации за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Охрид бр. 08-4086/18 од 28.04.2021, ВД Директорот на ЈП Градски Пазар Охрид објавува:

ОГЛАС бр. 15/2022
ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

ЈП Градски Пазар Охрид издава урбана опрема за комерцијално користење. Урбаната опрема се издава за следната намена:

1. Урбана oпpeмa за продажба на храна и сувенири

Нас. Пештани –вкупно 2 куќарки, локација 1 и 2

Графички приказ со нумерички ознаки на урбана опрема се дадени во изводот од годишната програма за поставување на урбана опрема за 2022 година бр.19-329/2 од 17.05.2022.
Урбаната опрема ќе се издава период на времетраење од 20.06.2022 до 20.10.2022 година.

2. Почетна цена за издавање на урбана опрема на месечно ниво е:

• урбана опрема 4 м² за продажбата на сувенири со почетна цена од 8.000.00 (осум илјади денари) вкупно 2

2.1 Почетните цени за издавање на урбана опрема се однесуваат за период од 30 (триесет) дена.

2.2 Во почетната цена за издавање на урбана опрема, не се содржани трошоците за комунална такса, одржување на хигиена, приклучок и трошок за електрична енергија.

– Целиот износ од договорениот надомест за закуп да го плати во рок од 5 работни дена од склучување на договорот за закуп.
– Редовно да ја одржува урбаната опрема која ја закупил и по завршувањето на договорот за закуп истата да ја предаде на закуподавачот во состојба каква што ја презел од него.
– Да овозможи непречен увид на урбаната опрема од страна на закуподавачот во секое време, со или без претходна најава за истото.
– Закупецот е должен да обезбеди времено броило (приклучок) за струја со што потрошена електрична енергија паѓа на товар на закупецот
– Паушалот за надомест на вода , редовно да го сервисираат кон ЈП Водовод Охрид.
– Комуналните услуги, како и трошоците за отпадни води, редовно да ги сервисираат кон ЈП Охридски Комуналец Охрид и ЈП Нискоградба Охрид.
– Да ги почитува сите обврски кои ги превзеле со договорот за закуп, во спротивно ќе следи еднострано раскинување на договорот.

2.3 Трошоците за хигиена, приклучок и трошок за користење на електрична енергија паѓаат на товар на закупецот
• Трошокот за комунална такса (за користење на плоштади и др.простор во градовите и другите нaселени мeста со цел на изложување на предмети, приредување на изложби и други забави и други приредби и завршени дејности) изнесува 7,00 (седум денари) од м2 дневно.
• Договорот со најповолните понудувачи од електронското јавно наддавање за точка 1 ќe се склучуваат за дадениот период од 20.06.2022 до 20.10.2022 година.

3. Доставување на пријави
3.1 Право на учество на јавниот повик за изнајмување на урбана опрема има секое:
• Правно лице кое има регистрирано деловно седиште во општина Охрид и кое не е во постапка за стечај или ликвидација. (Решение од ЦР на РСМ не постаро од 6 месеци)
• Физичко лице кое е жител на општина Охрид
• Секое физичко и правно лице има право да аплицира на јавниот оглас само за една од локациите предвидени во Програмата за поставување урбана опрема во општина Охрид за тековната година.
• На избраниот најповолен понудувач од електронското јавно наддавање му се забранува изнајмување или пренесување на правото на користење на урбана опрема на трети лица.

Право на учество на јавниот оглас немаат:
• Физички и правни лица кои имаат неподмирени обврски (даноци и придонеси) кон општина Охрид и кон државата по основ на данок.
3.2 Понудувачот треба да достави:

• Пријава за електронско наддавање на унифициран образец; (Унифициранот образец може да се подигне во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид или на веб страната на ЈП Градски Пазар Охрид https://jpgradskipazarohrid.mk/
• Уплатница на име депозит за учество на износ од 3.200.00 (триилјадиидвесте) денари за типизирана куќарка со димезии 4м2.
• Уплатата се врши на следната сметка: жиро с-ка 210-066616880194 депонент на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, Филијла Охрид

За правни субјекти

• Потврда за регистрирана дејност (издадена од Централен регистар на PCM или соодветен документ-доказ дека припаѓа на соодветно здружение – не постари од 6 месеци),
• Потврда дeкa нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса (за користење на плоштади и др.простор во градовите и другите населени мста со цел на изложување на предмети, приредување на изложби и други забави и други приредби и завршени дејности) изнесува 7,00 (седум денари) и закуп на урбана опрема; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при општина Охрид и УЈП);
• Фотокопија од лична карта на управителот

За физички лица
• Фотокопија од лична карта
• Потврда дека нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса и закуп на урбана опрема; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при општина Охрид);
Депозитот на учесниците кои нема да бидат избрани за одредена урбана опрема е повратен, додека за учесниците кои ќе добијат урбана опрема на јавното електронско наддавање ќe биде одбиен од вкупната цена на склучениот договор.

Депозитот за учесниците не е повратен доколку после надавањето самоволно се откажале од потпишување на договор за изнајмување урбана опрема-типизирана куќарка.

4. Начин на доставување на пријава

Пријавата треба да се достави со назнака:

ЈП Градски Пазар Охрид

Комисија за спроведување на оглас за прибирање пријави за издавање на урбана опрема бр. 15/2022
Урбана опрема бр.
(се внесува делот и бројот на урбана опрема за кoj пријавениот учествува,
НА ПРИМЕР I — продажба на храна и сувенири, урбана опрема бр. 1)
„Булевар Туристичка“ бp.79 Охрид

НAПOMEНA:
Комисијата не сноси одговорност за ненавремена и неуредна достава на пријавите.
Пријавата се доставува по пошта или лично во Архивата на ЈП Градски Пазар Охрид.

ЈП Градски Пазар Охрид нема никаква одговорност за ненавремена достава на пријавата, нејзино предвремено отворање или губење на истата.

5. Начин на отворање

Пријавите да се достават најдоцна до 17.06.2022 г. во 12.00 часот.

• Електронското Јавното наддавање ке се одржи по евалуација на доставените пријави
• Јавното надавање ќe се одржи на www.eaukcijaohrid.mk . Напатствија, инструкции и лозинка во писмена форма ке добијат сите учесници кои ги исполниле условите на најмалку 3 (три) дена пред јавното електронско наддавање
• За денот и часот на јавното електронско наддавање учесниците ќe бидат известени на контакт адресата на пријавениот и web страната на ЈП Градски Пазар Охрид.
• За избран ќе се смета пријавениот кој понудил највисока цена за урбана опрема на електронското јавно наддавање под услов да ги исполнил условите предвидени во точка 3.2.

6. Предмет на јавно електронско наддавање

• Предмет на јавното електронско наддавање е месечната почетна цена, односно за период од 30 дена

7. Склучување на договор

Договор ќе се склучи со пријавениот кој понудил највисока цена на јавното електронско наддавање.

Договорот ќе се склучи во рок од три работни дена од денот на приемот на Известувањето за избор на најповолен понудувач.
По склучување на договорот и подмирувањето на обврските кои произлегуваат од истиот, уплатата на комуналната такса и подмирување на обврската која произлегува од задолжението,пријава до УЈП со цел да се изготви задолжение кое произлегува од договорот, како и склучување на договор за јавна чистота со JП “Охридски Комуналец”, избраниот понудувач е должен да се придржува до одредбите на склучениот договор.

Доколку понудувачот кој понудил највисока цена на електронското јавно наддавање, не склучи договор во цитираниот рок, договорниот орган може да склучи договор со следниот рангиран понудувач.

Доколку понудувачот кој доставил највисока понуда на јавното електронско наддавање, од било која причина се откаже од потпишување договор, депозитот за наддавањето се задржува од страна на Јавното претпријатие
При евентуална попреченост од било кои причини Општина Охрид и Јавното претпријатие Градски пазар Охрид има право да изврши промена на локацијата, а закупците се обврзуваат дека ќе ги прифатат промените. Доколку корисникот на услугата не ја прифати таквата промената состојба, ваквиот договор во рок од 8 дена се раскинува, двострано, без право на никаков надоместок од двете страни, доколку претходно корисникот на услугата го има подмирено целокупниот долг по основ на закупнина по договор.

Графичките прикази со нумерички ознаки на урбаната опрема, заинтересираните субјекти можат да ги превземат од web страната на ЈП Градски Пазар Охрид, https://jpgradskipazarohrid.mk/ или секој работен ден од 07.00-15.00 часот во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид.

ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД
В.Д Директор
Александар Попоски

Образец за пријава
Поставување урбана опрема за продажба на храна и сувенири

ВРЗ ОСНОВА НА ОБЈАВЕНИОТ ОГЛАС БР. 15/2022 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ДОСТАВУВАМ
ПРИЈАВА ЗА ЕЛЕКТОНСКО НАДДАВАЊЕ

1. ОПШТ ДЕЛ
Име на поднесителот на пријавата: (назив на правно лице според тековна состојба или име,татково име и презиме за физичко лице)
Контакт информации
Седиште/адреса:
Телефон:
моб.телефон:
факс:
Е-пошта:
Лице за контакт:
Одговорно лице (управител) :
Даночен број : ЕМБС
ЕМБГ: (за физичко лице)

Во прилог на пријава доставувам:
1. За правни субјекти
– Потврда за регистрирана дејност издадена од Централен регистар на РСМ или соодветен документ-доказ дека припаѓа на соодветно здружение – (не постари од 6 месеци)
– Потврда дека нема заостанати обврски кон општината
– Фотокопија од лична карта од управителот
2. За физички лица
– Фотокопија од лична карта
– Потврда дека нема заостанати обврски кон општината

2. УРБАНА ОПРЕМА

Број на урбана опрема Намена на урбаната опрема

Датум Подносител на пријавата

ПРЕВЗЕМИ ОГЛАС бр. 15/2022 ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

ОГЛАС БР. 14/2022 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

Врз основа на Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2022 година бр. 08-13561/37 од 29.12.2021 год. („Сл.гласник на општина Охрид бр.17/2021), Одлуката за поставување на урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) за 2022 година во општина Охрид бр. 08-13561/38 од 29.12.2021 година и Одлука за донесување на Правилникот со кој се утврдени начинот и условите за изнајмување на локации за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Охрид бр. 08-4086/18 од 28.04.2021, ВД Директорот на ЈП Градски Пазар Охрид објавува:

ОГЛАС бр. 14/2022
ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

ЈП Градски Пазар Охрид издава урбана опрема за комерцијално користење. Урбаната опрема се издава за следната намена:

1. Урбана oпpeмa за продажба на храна и сувенири

Улица Кеј Македонија – Вкупно 6 куќарки, и тоа куќарка бр.4,5,6,8,13,14

Графички приказ со нумерички ознаки на урбана опрема се дадени во изводот од годишната програма за поставување на урбана опрема за 2022 година бр.19-3264/2 од 15.03.2022.
Урбаната опрема ќе се издава период на времетраење од 20.06.2022 до 20.10.2022 година.

2. Почетна цена за издавање на урбана опрема на месечно ниво е:

• урбана опрема 4 м² за продажбата на сувенири со почетна цена од 8.000.00 (осум илјади денари) вкупно 6

2.1 Почетните цени за издавање на урбана опрема се однесуваат за период од 30 (триесет) дена.

2.2 Во почетната цена за издавање на урбана опрема, не се содржани трошоците за комунална такса, одржување на хигиена, приклучок и трошок за електрична енергија.

– Целиот износ од договорениот надомест за закуп да го плати во рок од 5 работни дена од склучување на договорот за закуп.
– Редовно да ја одржува урбаната опрема која ја закупил и по завршувањето на договорот за закуп истата да ја предаде на закуподавачот во состојба каква што ја презел од него.
– Да овозможи непречен увид на урбаната опрема од страна на закуподавачот во секое време, со или без претходна најава за истото.
– Закупецот е должен да обезбеди времено броило (приклучок) за струја со што потрошена електрична енергија паѓа на товар на закупецот
– Паушалот за надомест на вода , редовно да го сервисираат кон ЈП Водовод Охрид.
– Комуналните услуги, како и трошоците за отпадни води, редовно да ги сервисираат кон ЈП Охридски Комуналец Охрид и ЈП Нискоградба Охрид.
– Да ги почитува сите обврски кои ги превзеле со договорот за закуп, во спротивно ќе следи еднострано раскинување на договорот.

2.3 Трошоците за хигиена, приклучок и трошок за користење на електрична енергија паѓаат на товар на закупецот
• Трошокот за комунална такса (за користење на плоштади и др.простор во градовите и другите нaселени мeста со цел на изложување на предмети, приредување на изложби и други забави и други приредби и завршени дејности) изнесува 7,00 (седум денари) од м2 дневно.
• Договорот со најповолните понудувачи од електронското јавно наддавање за точка 1 ќe се склучуваат за дадениот период од 20.06.2022 до 20.10.2022 година.

3. Доставување на пријави
3.1 Право на учество на јавниот повик за изнајмување на урбана опрема има секое:
• Правно лице кое има регистрирано деловно седиште во општина Охрид и кое не е во постапка за стечај или ликвидација. (Решение од ЦР на РСМ не постаро од 6 месеци)
• Физичко лице кое е жител на општина Охрид
• Секое физичко и правно лице има право да аплицира на јавниот оглас само за една од локациите предвидени во Програмата за поставување урбана опрема во општина Охрид за тековната година.
• На избраниот најповолен понудувач од електронското јавно наддавање му се забранува изнајмување или пренесување на правото на користење на урбана опрема на трети лица.

Право на учество на јавниот оглас немаат:
• Физички и правни лица кои имаат неподмирени обврски (даноци и придонеси) кон општина Охрид и кон државата по основ на данок.
3.2 Понудувачот треба да достави:

• Пријава за електронско наддавање на унифициран образец; (Унифициранот образец може да се подигне во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид или на веб страната на ЈП Градски Пазар Охрид https://jpgradskipazarohrid.mk/
• Уплатница на име депозит за учество на износ од 3.200.00 (триилјадиидвесте) денари за типизирана куќарка со димезии 4м2.
• Уплатата се врши на следната сметка: жиро с-ка 210-066616880194 депонент на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, Филијла Охрид
• Уплатата на депозитот од претходниот Оглас 12/2022, од пријавените на кои требеше да им се врати депозитиот , им се важи за овој оглас ако се пријават за електронското јавно наддавање

За правни субјекти

• Потврда за регистрирана дејност (издадена од Централен регистар на PCM или соодветен документ-доказ дека припаѓа на соодветно здружение – не постари од 6 месеци),
• Потврда дeкa нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса (за користење на плоштади и др.простор во градовите и другите населени мста со цел на изложување на предмети, приредување на изложби и други забави и други приредби и завршени дејности) изнесува 7,00 (седум денари) и закуп на урбана опрема; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при општина Охрид и УЈП);
• Фотокопија од лична карта на управителот

За физички лица
• Фотокопија од лична карта
• Потврда дека нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса и закуп на урбана опрема; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при општина Охрид);
Депозитот на учесниците кои нема да бидат избрани за одредена урбана опрема е повратен, додека за учесниците кои ќе добијат урбана опрема на јавното електронско наддавање ќe биде одбиен од вкупната цена на склучениот договор.

Депозитот за учесниците не е повратен доколку после надавањето самоволно се откажале од потпишување на договор за изнајмување урбана опрема-типизирана куќарка.

4. Начин на доставување на пријава

Пријавата треба да се достави со назнака:

ЈП Градски Пазар Охрид

Комисија за спроведување на оглас за прибирање пријави за издавање на урбана опрема бр. 14/2022
Урбана опрема бр.
(се внесува делот и бројот на урбана опрема за кoj пријавениот учествува,
НА ПРИМЕР I — продажба на храна и сувенири, урбана опрема бр. 5)
„Булевар Туристичка“ бp.79 Охрид

НAПOMEНA:
Комисијата не сноси одговорност за ненавремена и неуредна достава на пријавите.
Пријавата се доставува по пошта или лично во Архивата на ЈП Градски Пазар Охрид.

ЈП Градски Пазар Охрид нема никаква одговорност за ненавремена достава на пријавата, нејзино предвремено отворање или губење на истата.

5. Начин на отворање

Пријавите да се достават најдоцна до 17.06.2022 г. во 12.00 часот.

• Електронското Јавното наддавање ке се одржи по евалуација на доставените пријави
• Јавното надавање ќe се одржи на www.eaukcijaohrid.mk . Напатствија, инструкции и лозинка во писмена форма ке добијат сите учесници кои ги исполниле условите на најмалку 3 (три) дена пред јавното електронско наддавање
• За денот и часот на јавното електронско наддавање учесниците ќe бидат известени на контакт адресата на пријавениот и web страната на ЈП Градски Пазар Охрид.
• За избран ќе се смета пријавениот кој понудил највисока цена за урбана опрема на електронското јавно наддавање под услов да ги исполнил условите предвидени во точка 3.2.

6. Предмет на јавно електронско наддавање

• Предмет на јавното електронско наддавање е месечната почетна цена, односно за период од 30 дена

7. Склучување на договор

Договор ќе се склучи со пријавениот кој понудил највисока цена на јавното електронско наддавање.

Договорот ќе се склучи во рок од три работни дена од денот на приемот на Известувањето за избор на најповолен понудувач.
По склучување на договорот и подмирувањето на обврските кои произлегуваат од истиот, уплатата на комуналната такса и подмирување на обврската која произлегува од задолжението,пријава до УЈП со цел да се изготви задолжение кое произлегува од договорот, како и склучување на договор за јавна чистота со JП “Охридски Комуналец”, избраниот понудувач е должен да се придржува до одредбите на склучениот договор.

Доколку понудувачот кој понудил највисока цена на електронското јавно наддавање, не склучи договор во цитираниот рок, договорниот орган може да склучи договор со следниот рангиран понудувач.

Доколку понудувачот кој доставил највисока понуда на јавното електронско наддавање, од било која причина се откаже од потпишување договор, депозитот за наддавањето се задржува од страна на Јавното претпријатие
При евентуална попреченост од било кои причини Општина Охрид и Јавното претпријатие Градски пазар Охрид има право да изврши промена на локацијата, а закупците се обврзуваат дека ќе ги прифатат промените. Доколку корисникот на услугата не ја прифати таквата промената состојба, ваквиот договор во рок од 8 дена се раскинува, двострано, без право на никаков надоместок од двете страни, доколку претходно корисникот на услугата го има подмирено целокупниот долг по основ на закупнина по договор.

Графичките прикази со нумерички ознаки на урбаната опрема, заинтересираните субјекти можат да ги превземат од web страната на ЈП Градски Пазар Охрид, https://jpgradskipazarohrid.mk/ или секој работен ден од 07.00-15.00 часот во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид.

ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД
В.Д Директор
Александар Попоски

Образец за пријава
Поставување урбана опрема за продажба на храна и сувенири

ВРЗ ОСНОВА НА ОБЈАВЕНИОТ ОГЛАС БР. 14/2022 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ДОСТАВУВАМ
ПРИЈАВА ЗА ЕЛЕКТОНСКО НАДДАВАЊЕ

1. ОПШТ ДЕЛ
Име на поднесителот на пријавата: (назив на правно лице според тековна состојба или име,татково име и презиме за физичко лице)
Контакт информации
Седиште/адреса:
Телефон:
моб.телефон:
факс:
Е-пошта:
Лице за контакт:
Одговорно лице (управител) :
Даночен број : ЕМБС
ЕМБГ: (за физичко лице)

Во прилог на пријава доставувам:
1. За правни субјекти
– Потврда за регистрирана дејност издадена од Централен регистар на РСМ или соодветен документ-доказ дека припаѓа на соодветно здружение – (не постари од 6 месеци)
– Потврда дека нема заостанати обврски кон општината
– Фотокопија од лична карта од управителот
2. За физички лица
– Фотокопија од лична карта
– Потврда дека нема заостанати обврски кон општината

2. УРБАНА ОПРЕМА

Број на урбана опрема Намена на урбаната опрема

Датум Подносител на пријавата

ПРЕВЗЕМИ ОГЛАС БР. 14/2022 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

ОГЛАС бр. 13/2022 ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСТОР ЗА ПОСТАВУВАЊЕ МОБИЛНА ОПРЕМА ДО 2М²

Врз основа на Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2022 година бр. 08-13561/37 од 29.12.2021 год. („Сл.гласник на општина Охрид бр.17/2021), Одлуката за поставување на урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) за 2022 година во општина Охрид бр. 08-13561/38 од 29.12.2021 година и Одлука за донесување на Правилникот со кој се утврдени начинот и условите за изнајмување на локации за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Охрид бр. 08-4086/18 од 28.04.2021, ВД Директорот на ЈП Градски Пазар Охрид објавува:

ОГЛАС бр. 13/2022
ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСТОР ЗА ПОСТАВУВАЊЕ МОБИЛНА ОПРЕМА ДО 2М²

ЈП Градски Пазар Охрид издава простор –локација поставување мобилна опрема до 2м² за намена продажба на пченки:

1. Урбана oпpeмa за продажба на храна и сувенири

Плоштад Крушевска Република-Вкупно локација 1,2,3
Кеј Македонија – Вкупно 3 локации, локација 4,5,6

Графички приказ со нумерички ознаки на локациите се дадени во изводот од годишната програма за поставување на урбана опрема за 2022 година бр.19-328/2 од 17.05.2022.
Локациите за поставувње мобилна опрема ќе се издаваат за период на времетраење од 20.06.2022 до 20.09.2022 година.

2. Почетна цена за издавање на локациите на месечно ниво е:

• 2 м² за издавање локација -простор за поставување мобилна опрема со намена продажба на пченки со почетна цена од 5.000.00 (пет илјади денари) -вкупно 6

2.1 Почетните цени за издавање на локациите се однесуваат за период од 30 (триесет) дена.

2.2 Во почетната цена за издавање на локациите, не се содржани трошоците за комунална такса, одржување на хигиена, приклучок и трошок за електрична енергија.

– Целиот износ од договорениот надомест за закуп да го плати во рок од 5 работни дена од склучување на договорот за закуп.
– Редовно да ја одржува локацијата која ја закупил и по завршувањето на договорот за закуп истата да ја предаде на закуподавачот во состојба каква што ја презел од него.
– Да овозможи непречен увид на локацијата од страна на закуподавачот во секое време, со или без претходна најава за истото.
– Да ги почитува сите обврски кои ги превзеле со договорот за закуп, во спротивно ќе следи еднострано раскинување на договорот.

2.3 Трошоците за хигиена, приклучок и трошок за користење на електрична енергија паѓаат на товар на закупецот
• Трошокот за комунална такса (за користење на плоштади и др.простор во градовите и другите нaселени мeста со цел на изложување на предмети, приредување на изложби и други забави и други приредби и завршени дејности) изнесува 7,00 (седум денари) од м2 дневно.
• Договорот со најповолните понудувачи од електронското јавно наддавање за точка 1 ќe се склучуваат за дадениот период од 20.06.2022 до 20.09.2022 година.

3. Доставување на пријави
3.1 Право на учество на јавниот повик за изнајмување на урбана опрема има секое:
• Правно лице кое има регистрирано деловно седиште во општина Охрид и кое не е во постапка за стечај или ликвидација. (Решение од ЦР на РСМ не постаро од 6 месеци)
• Физичко лице кое е жител на општина Охрид
• Секое физичко и правно лице има право да аплицира на јавниот оглас само за една од локациите предвидени во Програмата за поставување урбана опрема во општина Охрид за тековната година.
• На избраниот најповолен понудувач од електронското јавно наддавање му се забранува изнајмување или пренесување на правото на користење на урбана опрема на трети лица.

Право на учество на јавниот оглас немаат:
• Физички и правни лица кои имаат неподмирени обврски (даноци и придонеси) кон општина Охрид и кон државата по основ на данок.
3.2 Понудувачот треба да достави:

• Пријава за електронско наддавање на унифициран образец; (Унифициранот образец може да се подигне во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид или на веб страната на ЈП Градски Пазар Охрид https://jpgradskipazarohrid.mk/
• Уплатница на име депозит за учество на износ од 1.500.00 (илјада и петстотини) денари
• Уплатата се врши на следната сметка: жиро с-ка 210-066616880194 депонент на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, Филијла Охрид

За правни субјекти

• Потврда за регистрирана дејност (издадена од Централен регистар на PCM или соодветен документ-доказ дека припаѓа на соодветно здружение – не постари од 6 месеци),
• Потврда дeкa нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса (за користење на плоштади и др.простор во градовите и другите населени мста со цел на изложување на предмети, приредување на изложби и други забави и други приредби и завршени дејности) изнесува 7,00 (седум денари) и закуп на урбана опрема; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при општина Охрид и УЈП);
• Фотокопија од лична карта на управителот

За физички лица
• Фотокопија од лична карта
• Потврда дека нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса и закуп на локацијата; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при општина Охрид);
Депозитот на учесниците кои нема да бидат избрани за одредена локација е повратен, додека за учесниците кои ќе добијат локација на јавното електронско наддавање ќe биде одбиен од вкупната цена на склучениот договор.

Депозитот за учесниците не е повратен доколку после надавањето самоволно се откажале од потпишување на договор за изнајмување локација.

4. Начин на доставување на пријава

Пријавата треба да се достави со назнака:

ЈП Градски Пазар Охрид

Комисија за спроведување на оглас за прибирање пријави за издавање на локаицја бр. 13/2022
Локација бр.
(се внесува делот и бројот на локацијата за кoj пријавениот учествува,
НА ПРИМЕР I —локација бр. 5)
„Булевар Туристичка“ бp.79 Охрид

НAПOMEНA:
Комисијата не сноси одговорност за ненавремена и неуредна достава на пријавите.
Пријавата се доставува по пошта или лично во Архивата на ЈП Градски Пазар Охрид.

ЈП Градски Пазар Охрид нема никаква одговорност за ненавремена достава на пријавата, нејзино предвремено отворање или губење на истата.

5. Начин на отворање

Пријавите да се достават најдоцна до 17.06.2022 г. во 12.00 часот.

• Електронското Јавното наддавање ке се одржи по евалуација на доставените пријави
• Јавното надавање ќe се одржи на www.eaukcijaohrid.mk . Напатствија, инструкции и лозинка во писмена форма ке добијат сите учесници кои ги исполниле условите на најмалку 3 (три) дена пред јавното електронско наддавање
• За денот и часот на јавното електронско наддавање учесниците ќe бидат известени на контакт адресата на пријавениот и web страната на ЈП Градски Пазар Охрид.
• За избран ќе се смета пријавениот кој понудил највисока цена за урбана опрема на електронското јавно наддавање под услов да ги исполнил условите предвидени во точка 3.2.

6. Предмет на јавно електронско наддавање

• Предмет на јавното електронско наддавање е месечната почетна цена, односно за период од 30 дена

7. Склучување на договор

Договор ќе се склучи со пријавениот кој понудил највисока цена на јавното електронско наддавање.

Договорот ќе се склучи во рок од три работни дена од денот на приемот на Известувањето за избор на најповолен понудувач.
По склучување на договорот и подмирувањето на обврските кои произлегуваат од истиот, уплатата на комуналната такса и подмирување на обврската која произлегува од задолжението,пријава до УЈП со цел да се изготви задолжение кое произлегува од договорот, како и склучување на договор за јавна чистота со JП “Охридски Комуналец”, избраниот понудувач е должен да се придржува до одредбите на склучениот договор.

Доколку понудувачот кој понудил највисока цена на електронското јавно наддавање, не склучи договор во цитираниот рок, договорниот орган може да склучи договор со следниот рангиран понудувач.

Доколку понудувачот кој доставил највисока понуда на јавното електронско наддавање, од било која причина се откаже од потпишување договор, депозитот за наддавањето се задржува од страна на Јавното претпријатие
При евентуална попреченост од било кои причини Општина Охрид и Јавното претпријатие Градски пазар Охрид има право да изврши промена на локацијата, а закупците се обврзуваат дека ќе ги прифатат промените. Доколку корисникот на услугата не ја прифати таквата промената состојба, ваквиот договор во рок од 8 дена се раскинува, двострано, без право на никаков надоместок од двете страни, доколку претходно корисникот на услугата го има подмирено целокупниот долг по основ на закупнина по договор.

Графичките прикази со нумерички ознаки на урбаната опрема, заинтересираните субјекти можат да ги превземат од web страната на ЈП Градски Пазар Охрид, https://jpgradskipazarohrid.mk/ или секој работен ден од 07.00-15.00 часот во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид.

ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД
В.Д Директор
Александар Попоски

Образец за пријава
Поставување мобилна опрема до 2м²

ВРЗ ОСНОВА НА ОБЈАВЕНИОТ ОГЛАС БР. 13/2022 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ПРОСТОР ЗА ПОСТАВУВАЊЕ МОБИЛНА ОПРЕМА ДО 2 М² ДОСТАВУВАМ

ПРИЈАВА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО НАДДАВАЊЕ

1. ОПШТ ДЕЛ
Име на поднесителот на пријавата: (назив на правно лице според тековна состојба или име, татково име и презиме за физичко лице)
Контакт информации
Седиште/адреса:
Телефон:
моб.телефон:
факс:
Е-пошта:
Лице за контакт:
Одговорно лице (управител) :
Даночен број : ЕМБС
ЕМБГ: (за физичко лице)

Во прилог на пријава доставувам:
1. За правни субјекти
– Потврда за регистрирана дејност издадена од Централен регистар на РСМ или соодветен документ-доказ дека припаѓа на соодветно здружение – (не постари од 6 месеци)
– Потврда дека нема заостанати обврски кон општината
– Фотокопија од лична карта од управителот
2. За физички лица
– Фотокопија од лична карта
– Потврда дека нема заостанати обврски кон општината

2. УРБАНА ОПРЕМА

Број на локација

Датум Подносител на пријавата

ПРЕВЗЕМИ ОГЛАС бр. 13/2022 ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСТОР ЗА ПОСТАВУВАЊЕ МОБИЛНА ОПРЕМА ДО 2М²

ОГЛАС бр. 12/2022 ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

Врз основа на Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2022 година бр. 08-13561/37 од 29.12.2021 год. („Сл.гласник на општина Охрид бр.17/2021), Одлуката за поставување на урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) за 2022 година во општина Охрид бр. 08-13561/38 од 29.12.2021 година и Одлука за донесување на Правилникот со кој се утврдени начинот и условите за изнајмување на локации за поставување на урбана опрема на п одрачјето на општина Охрид бр. 08-4086/18 од 28.04.2021, ВД Директорот на ЈП Градски Пазар Охрид објавува:

ОГЛАС бр. 12/2022
ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

ЈП Градски Пазар Охрид издава урбана опрема за комерцијално користење. Урбаната опрема се издава за следната намена:

1. Урбана oпpeмa за продажба на храна и сувенири

Улица Кеј Македонија – Вкупно 15 куќарки

Графички приказ со нумерички ознаки на урбана опрема се дадени во изводот од годишната програма за поставување на урбана опрема за 2022 година бр.19-3264/2 од 15.03.2022.
Урбаната опрема ќе се издава период на времетраење од 01.06.2022 до 30.09.2022 година.

2. Почетна цена за издавање на урбана опрема на месечно ниво е:

• урбана опрема 4 м² за продажба на храна и сувенири со почетна цена од 8.000.00 (осум илјади денари) вкупно 15

2.1 Почетните цени за издавање на урбана опрема се однесуваат за период од 30 (триесет) дена.

2.2 Во почетната цена за издавање на урбана опрема, не се содржани трошоците за комунална такса, одржување на хигиена, приклучок и трошок за електрична енергија.

– Целиот износ од договорениот надомест за закуп да го плати закупецот во рок од 3 работни дена од склучување на договорот за закуп, во спротивно договорот ќе биде ништовен и право на закуп на урбана опрема ќе има наредно рангираниот учесник на јавниот повик.
– Закупецот е должен редовно да ја одржува урбаната опрема која ја закупил и по завршувањето на договорот за закуп е обврзан истата да ја предаде на закуподавачот во состојба каква што ја презел од него.
– Закупецот има обврска да овозможи непречен увид на урбаната опрема од страна на закуподавачот во секое време, со или без претходна најава за истото.
– Закупецот е должен да обезбеди времено броило (приклучок) за струја, така што потрошена електрична енергија паѓа на товар на закупецот кој е обврзан паушалот за надомест на вода ,редовно да го намирува кон ЈП Водовод Охрид, Комуналните услуги, како и трошоците за отпадни води, редовно да ги намирува кон ЈП Охридски Комуналец Охрид и ЈП Нискоградба Охрид.
– Да ги почитува сите обврски кои ги превзел со договорот за закуп, а во спротивно ЈП Градски Пазар го задржува правото за еднострано раскинување на договорот.

2.3 Трошоците за хигиена, приклучок и трошок за користење на електрична енергија паѓаат на товар на најповолниот понудувач.
• Трошокот за комунална такса (за користење на плоштади и др.простор во градовите и другите нaселени мeста со цел на изложување на предмети, приредување на изложби и други забави и други приредби и завршени дејности) изнесува 7,00 (седум денари) од м2 дневно.
• Договорот со најповолните понудувачи за точка 1 ќe се склучуваат за дадениот период од 01.06.2022 до 30.09.2022 година.

3. Доставување на понуди
3.1 Право на учество на јавниот повик за изнајмување на урбана опрема има секое:
• Правно лице кое има регистрирано деловно седиште во општина Охрид и кое не е во постапка за стечај или ликвидација. (Решение од ЦР на РСМ не постаро од 6 месеци)
• Физичко лице кое е жител на општина Охрид
• Секое физичко и правно лице има право да аплицира на јавниот оглас само за една од локациите предвидени во Програмата за поставување урбана опрема во општина Охрид за тековната година.
• На избраниот најповолен понудувач му се забранува изнајмување или пренесување на правото на користење на урбана опрема на трети лица.

Право на учество на јавниот повик немаат:
• Физички и правни лица кои имаат неподмирени обврски (даноци и придонеси) кон општина Охрид и кон државата по основ на данок.
3.2 Понудувачот треба да достави:

• Понуда на унифициран образец; (Унифициранот образец може да се подигне во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид или на веб страната на ЈП Градски Пазар Охрид https://jpgradskipazarohrid.mk/
• Уплатница на име депозит за учество на износ од 3.200.00 (триилјадиидвесте) денари за типизирана куќарка со димезии 4м2.
• Уплатата се врши на следната сметка: жиро с-ка 210-066616880194 депонент на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, подруж. Охрид

За правни субјекти

• Потврда за регистрирана дејност (издадена од Централен регистар на PCM или соодветен документ-доказ дека припаѓа на соодветно здружение – не постари од 6 месеци),
• Потврда дeлa нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса (за користење на плоштади и др.простор во градовите и другите населени мста со цел на изложување на предмети, приредување на изложби и други забави и други приредби и завршени дејности) изнесува 7,00 (седум денари) и закуп на урбана опрема; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при општина Охрид и УЈП);
• Фотокопија од лична карта на управителот

За физички лица
• Фотокопија од лична карта
• Потврда дека нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса и закуп на урбана опрема; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при општина Охрид);
Уплатениот депозит на учесниците кои нема да бидат избрани за одредена урбана опрема е повратен, додека за учесниците кои ќе бидат избрани и ќе добијат урбана опрема на јавното наддавање износот на уплатениот депозит ќe биде одбиен од вкупната цена на склучениот договор.

Уплатениот депозит не е повратен за оние учесници кои се избрани за најповолни понудувачи, а кои после јавното наддавање самоволно се откажале од потпишување на договор за изнајмување урбана опрема-типизирана куќарка. Во ваков случај депозитот трајно го задржува ЈП Градски Пазар Охрид и учесниците немаат право да бараат поврат на истиот.

4. Начин на доставување на понуда

Понудата треба да се достави во затворен плик со назнака:

„НЕ OTBOPAJ“
ЈП Градски Пазар Охрид
Комисија за спроведување на оглас за прибирање понуди за издавање на урбана опрема бр. 12/2022
Урбана опрема бр.
(се внесува бројот на урбана опрема за кoj пoнyдyвaчот учествува,
НА ПРИМЕР I — Урбана опрема бр. 5)
„Булевар Туристичка“бp.79 Охрид

НAПOMEНA:
Комисијата не сноси одговорност за ненавремена и неуредна достава на понудите.
Пример за адресирање на плик за достава на понуда:

“НE OTBOPAJ“
„Да не се отвора пред 13.05.2022
Оглас бp.12/2022 ЈП Градски Пазар Охрид
Комисија за спроведување на оглас за прибирање на понуди за издавање на
урбана опрема бр. 12/2022

Урбана опрема бр.
(се внесува бројот на урбана опрема за кој понудувачот учествува) “Булевар Туристичка “бр. 79 Охрид

Понудата се доставува по пошта или лично во Архивата на ЈП Градски Пазар Охрид.

ЈП Градски Пазар Охрид нема никаква одговорност за ненавремена д остава на понудата, нејзино предвремено отворање или губење на истата.

5. Начин на отворање

Понудите да се достават најдоцна до 13.05.2022 г. во 12.00 часот.

• Електронското Јавното наддавање ке се одржи по евалуација на доставените понуди
• Јавното надавање ќe се одржи на www.eaukcijaohrid.mk . Напатствија, инструкции и лозинка во писмена форма ке добијат сите учесници кои ги исполниле условите на најмалку 3 (три) дена пред јавното наддавање
• За денот и часот на јавното наддавање учесниците ќe бидат известени на контакт адресата на понудувачот и web страната на ЈП Градски Пазар Охрид.
• За избран ќе се смета понудувачот кој понудил највисока цена за урбана опрема под услов да ги исполнил условите предвидени во точка 3.2.

6. Предмет на јавно наддавање

• Предмет на јавното наддавање е месечната конечна цена, односно за период од 30 дена

7. Склучување на договор

Договор ќе се склучи со понудувачот кој понудил највисока цена на јавното наддавање.

Договорот ќе се склучи во рок од пет работни дена од денот на приемот на Известувањето за избор на најповолен понудувач.

Пред склучувањето на Договорот, понудувачот е должен во целост да ги подмири сите трошоци кои произлегуваат од постапката , вклучувајќи ја и комуналната такса.

По склучување на договорот и подмирувањето на обврските кои се услов за склучување на истиот, (уплатата на комуналната такса и подмирување на обврската која произлегува од задолжението, како и склучување на договор за јавна чистота со JП “Охридски Комуналец) избраниот понудувач е должен да се придржува до одредбите на склучениот договор.

Доколку понудувачот кој понудил највисока цена на јавното наддавање, не склучи договор во цитираниот рок, договорниот орган може да склучи договор со следниот рангиран понудувач.

Доколку понудувачот кој доставил најповолна понуда на јавното наддавање, од било која причина се откаже од потпишување договор, во тој случај Јавното претпријатие неповратно го задржува уплатениот депозит на ваквиот учесник.

Доколку има потреба или во случај на евентуална попреченост од било кои причини , Општина Охрид и Јавното претпријатие Градски пазар Охрид го задржуваат правото да извршат промена на една или повеќе локации, а закупците како корисници на услугите во ваков случај се обврзуваат да ги прифатат новонастанатите промени на локациите.
Доколку корисникот на услугата не ја прифати таквата промената состојба и промена на локацијата, тоа претставува основ за двострано раскинување на договорот, во рок од 8 дена без можност за надомест на штета ниту било какви други меѓусебни парични или непарични побарувања кои би произлегле од предвременото раскинување на договорот, освен исплатата на целокупниот долг по основ на закупнина по договор.
Во случај на раскинување на договорот поради горенаведените причини, закупецот е должен на Закуподавецот да му го исплати целокупниот долг по основ на закупнина по договорот и освен исплатата на долгот на име закупнина, договорните страни немаат право меѓусебно да истакнуваат никакви други надоместоци и останати парични побарувања.

Графичките прикази со нумерички ознаки на урбаната опрема, заинтересираните субјекти можат да ги превземат од web страната на ЈП Градски Пазар Охрид, https://jpgradskipazarohrid.mk/ или секој работен ден од 07.00-15.00 часот во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид.

ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД
В.Д Директор
Александар Попоски

Образец на понуда
Поставување урбана опрема за продажба на храна и сувенири

ВРЗ ОСНОВА НА ОБЈАВЕНИОТ ОГЛАС БР. 12/2022 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ДОСТАВУВАМ
П О Н У Д А

1. ОПШТ ДЕЛ
Име на понудувачот:
(назив на правно лице според тековна состојба или име,татково име и презиме за физичко лице)
Контакт информации
Седиште/адреса:
Телефон:
моб.телефон:
факс:
Е-пошта:
Лице за контакт:
Одговорно лице (управител) :
Даночен број : ЕМБС
ЕМБГ: (за физичко лице)

Во прилог на понудата доставувам:
1. За правни субјекти
– Потврда за регистрирана дејност издадена од Централен регистар на РСМ или соодветен документ-доказ дека припаѓа на соодветно здружение – (не постари од 6 месеци)
– Потврда дека нема заостанати обврски кон општината
– Фотокопија од лична карта од управителот
2. За физички лица
– Фотокопија од лична карта
– Потврда дека нема заостанати обврски кон општината

2. ФИНАНСОВА ПОНУДА

Број на урбана опрема Намена на урбаната опрема закупнина

Со зборови денари
(се внесува понуден износ )

Датум Подносител на понудата

ОГЛАС бр. 12/2022 ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА (ПРЕВЗЕМИ)

Оглас За поставување на тезги за продажба на украси и цвеќе

По повод празникот 8-ми Март, ЈП Градски Пазар Охрид, издава под закуп тезги за продажба на украси и цвеќе на плоштадот Крушевска Република (кај Стариот чинар) за период од 01.03.2022 до 09.03.2022.
Дополнителни информации можат да се добијат во административните простории на ЈП Градски Пазар Охрид на Бул. Туристичка бр.79.
Лицата заинтересирани за изнајмување на тезгите да се пријават во административните простории на ЈП Градски Пазар Охрид.
Огласот трае до 28.02.2022 година.

ЈП Градски Пазар Охрид
В.Д Директор
Александар Попоски

ОГЛАС бр. 11/2021 ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА ХРАНА И СУВЕНИРИ

Врз основа на Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2021 год. бр. 08-11545/41 од 29.12.2020 год. („Сл.гласник на општина Охрид бр.16/2020), Одлуката за поставување на урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) во општина Охрид бр. 08-4086/51 од 28.04.2021 година и Одлука за донесување на Правилникот со кој се утврдени начинот и условите за изнајмување на урбана опрема за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Охрид бр.08-4086/18 од 28.04.2021, ВД Директорот на ЈП Градски Пазар Охрид објавува:

ОГЛАС бр. 11/2021
ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА ХРАНА И СУВЕНИРИ

ЈП Градски Пазар Охрид издава урбана опрема за комерцијално користење. Урбаната опрема се издава за следната намена:

1. Урбана oпpeмa за продажба на храна и сувенири

Плоштад св. Климент Охридски
Графички приказ со нумерички ознаки на урбана опрема се дадени шематскиот приказ
Урбаната опрема ќе се издаваат за времетраење од 20.12.2021 до 21.01.2022 година.

2. Почетна цена за издавање на урбана опрема е:

• урбана опрема 2.2 м² за продажбата на сувенири со почетна цена од 5.000.оо (пет илјади) денари вкупно 1
• урбана опрема 4 м² за продажбата на сувенири со почетна цена од 8.000.00 (осум илјади денари) вкупно 8

2.1 Почетните цени за издавање на урбана опрема се однесуваат за дадениот период

2.2 Во почетната цена за издавање на урбана опрема, не се содржани трошоците за комунална такса, одржување на хигиена, трошок за електрична енергија.

– Целиот износ од договорениот надомест за закуп да го плати во рок од 5 работни дена од склучување на договорот за закуп. Во спротивно договорот ќе биде ништовен и право на закуп на урбана опрема ќе има наредно рангираниот учесник на јавниот повик.
– Редовно да ја одржува урбаната опрема која ја закупил и по завршувањето на договорот за закуп истата да ја предаде на закуподавачот во состојба каква што ја презел од него.
– Да овозможи непречен увид на урбаната опрема од страна на закуподавачот во секое време, со или без претходна најава за истото.
– Закупецот е должен на име потрошена електрична енергија, трошоци за вода, трошоци за отпадни води да плати паушал од 1000 денари.
– Да ги почитува сите обврски кои ги превзеле со договорот за закуп, во спротивно ќе следи еднострано раскинување на договорот.

2.3 Трошоците за хигиена, приклучок и трошок за користење на електрична енергија паѓаат на товар на најповолниот понудувач.
• Трошокот за комунална такса (за користење на плоштади и др.простор во градовите и другите нaселени мeста со цел на изложување на предмети, приредување на изложби и други забави и други приредби и завршени дејности) изнесува 7,00 (седум денари) од м2 дневно.
• Договорот со најповолните понудувачи за точка 1 ќe се склучуваат за дадениот период.

3. Доставување на понуди
3.1 Право на учество на јавниот повик за изнајмување на урбана опрема има секое:
• Правно лице кое има регистрирано деловно седиште во општина Охрид и кое не е во постапка за стечај или ликвидација. (Решение од ЦР на РСМ не постаро од 6 месеци)
• Физичко лице кое е жител на општина Охрид
• Секое физичко и правно лице има право да аплицира на јавниот оглас само за една од локациите предвидени во Програмата за поставување урбана опрема во општина Охрид за тековната година.
• На избраниот најповолен понудувач му се забранува изнајмување или пренесување на правото на користење на урбана опрема на трети лица.

Право на учество на јавниот повик немаат:
• Физички и правни лица кои имаат неподмирени обврски (даноци и придонеси) кон општина Охрид и кон државата по основ на данок.
3.2 Понудувачот треба да достави:

• Понуда на унифициран образец; (Унифициранот образец може да се подигне во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид или на веб страната на ЈП Градски Пазар Охрид https://jpgradskipazarohrid.mk/
• Уплатница на име депозит за учество на износ од 5.000 оо (пет илјади) денари, за типизирана куќарка со димензии 2.2м2, и депозит од 8.000.00 (осум) илјади денари за типизирана куќарка со димезии 4м2.
• Уплатата се врши на следната сметка: жиро с-ка 210-066616880194 депонент на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, подруж. Охрид

За правни субјекти

• Потврда за регистрирана дејност (издадена од Централен регистар на PCM или соодветен документ-доказ дека припаѓа на соодветно здружение – не постари од 6 месеци),
• Потврда дeлa нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса( за користење на плоштади и др.простор во градовите и другите нселени мста со цел на изложување на предмети, приредување на изложби и други забави и други приредби и завршени дејности) изнесува 7,00 (седум денари)и закуп на урбана опрема; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при општина Охрид и УЈП);
• Фотокопија од лична карта на управителот

За физички лица
• Фотокопија од лична карта
• Потврда дека нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса и закуп на урбана опрема; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при општина Охрид);
Депозитот на учесниците кои нема да бидат избрани за одредена урбана опрема е повратен, додека за учесниците кои ќе добијат урбана опрема на јавното наддавање ќe биде одбиен од вкупната цена на склучениот договор.

Депозитот за учесниците кои добиле урбана опрема-типизирана куќарка, а се откажале, истиот нема да им биде вратен.

4. Начин на доставување на понуда

Понудата треба да се достави во затворен плик со назнака:

„НЕ OTBOPAJ“
ЈП Градски Пазар Охрид
Комисија за спроведување на оглас за прибирање понуди за издавање на урбана опрема бр. 11/2021
Дел: , урбана опрема бр.
(се внесува делот и бројот на урбана опрема за кoj пoнyдyвaчот учествува,
НА ПРИМЕР I — продажба на храна и сувенири, урбана опрема бр. 5)
„Булевар Туристичка“ 6p.79 Охрид

НAПOMEНA:
Комисијата не сноси одговорност за ненавремена и неуредна достава на понудите.
Пример за адресирање на плик за достава на понуда:

“НE OTBOPAJ“
„Да не се отвора пред 15.12.2021
Оглас бp.11/2021 ЈП Градски Пазар Охрид
Комисија за спроведување на оглас за прибирање на понуди за издавање на
урбана опрема бр. 11/2021

Дел: , урбана опрема бр.
(се внесува делот и бројот на урбана опрема за кој понудувачот учествува) “Булевар Туристичка “ бр. 79 Охрид

Понудата се доставува по пошта или лично во Архивата на ЈП Градски Пазар Охрид.

ЈП Градски Пазар Охрид нема никаква одговорност за ненавремена состава на понудата, нејзино предвремено отворање или губење на истата.

5. Начин на отворање

Понудите да се достават најдоцна до 15.12.2021 г во 12.00 часот.

• Електронското Јавното наддавање ке се одржи по евалуација на доставените понуди
• Јавното надавање ќe се одржи на www.eaukcijaohrid.mk . Напатствија, инструкции и лозинка во писмена форма ке добијат сите учесници кои ги исполниле условите на најмалку 3 (три) дена пред јавното наддавање
• За денот и часот на јавното наддавање учесниците ќe бидат известени на контакт адресата на понудувачот и web страната на ЈП Градски Пазар Охрид.
• За избран ќе се смета понудувачот кој понудил највисока цена за урбана опрема под услов да ги исполнил условите предвидени во точка 3.2.

6. Предмет на јавно наддавање

• Предмет на јавното наддавање е месечната конечна цена, т.е за дадениот период

7. Склучување на договор

Договор ќе се склучи со понудувачот кој понудил највисока цена на јавното наддавање.

Договорот ќе се склучи во рок од пет работни дена од денот на приемот на Известувањето за избор на најповолен понудувач.

Пред склучувањето на Договорот , понудувачот е должен во целост да ги подмири сите трошоци кои произлегуваат од постапката , вклучувајќи ја и комуналната такса.

По склучување на договорот и подмирувањето на обврските кои произлегуваат од истиот, уплатата на комуналната такса и подмирување на обврската која произлегува од задолжението, како и склучување на договор за јавна чистота со JП “Охридски Комуналец”

Доколку понудувачот кој понудил највисока цена на јавното наддавање, не склучи договор во цитираниот рок, договорниот орган може да склучи договор со следниот рангиран понудувач.

Графичките прикази со нумерички ознаки на урбаната опрема, заинтересираните субјекти можат да ги превземат од web страната на ЈП Градски Пазар Охрид, https://jpgradskipazarohrid.mk/ или секој работен ден од 07.00-15.00 часот во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид.

Графички приказ

ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД
В.Д Директор
Александар Попоски

Образец на понуда
Поставување урбана опрема за продажба на храна и сувенири

ВРЗ ОСНОВА НА ОБЈАВЕНИОТ ОГЛАС БР. 11/2021 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ДОСТАВУВАМ
П О Н У Д А

1. ОПШТ ДЕЛ
Име на понудувачот:
(назив на правно лице според тековна состојба или име,татково име и презиме за физичко лице)
Контакт информации
Седиште/адреса:
Телефон:
моб.телефон:
факс:
Е-пошта:
Лице за контакт:
Одговорно лице (управител) :
Даночен број : ЕМБС
ЕМБГ: (за физичко лице)

Во прилог на понудата доставувам:
1. За правни субјекти
– Потврда за регистрирана дејност издадена од Централен регистар на РСМ или соодветен документ-доказ дека припаѓа на соодветно здружение – (не постари од 6 месеци)
– Потврда дека нема заостанати обврски кон општината
– Фотокопија од лична карта од управителот
2. За физички лица
– Фотокопија од лична карта
– Потврда дека нема заостанати обврски кон општината

2. ФИНАНСОВА ПОНУДА

Број на урбана опрема Намена на урбаната опрема закупнина

Со зборови денари
(се внесува понуден износ )

Датум Подносител на понудата

ПРЕВЗЕМИ ОГЛАС бр. 11/2021 ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА ХРАНА И СУВЕНИРИ

ОГЛАС бр. 10/2021 ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА ХРАНА И СУВЕНИРИ

Врз основа на Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2021 год. бр. 08-11545/41 од 29.12.2020 год. („Сл.гласник на општина Охрид бр.16/2020), Одлуката за поставување на урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) во општина Охрид бр. 08-4086/51 од 28.04.2021 година и Одлука за донесување на Правилникот со кој се утврдени начинот и условите за изнајмување на урбана опрема за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Охрид бр.08-4086/18 од  28.04.2021, ВД Директорот на ЈП Градски Пазар Охрид објавува:

 

ОГЛАС бр. 10/2021

ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА  ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА ХРАНА И СУВЕНИРИ

 

ЈП Градски Пазар Охрид издава урбана опрема за комерцијално користење. Урбаната опрема се издава за следната намена:

 

 1. Урбана oпpeмa за продажба на храна и сувенири

 

Плоштад св. Климент Охридски

Графички приказ со нумерички ознаки на урбана опрема се дадени шематскиот приказ

Урбаната опрема ќе се издаваат за времетраење од 15.12.2021 до 21.01.2022 година.

 

 1. Почетна цена за издавање на урбана опрема е:

 

 • урбана опрема  2.2 м²  за продажбата на сувенири со почетна цена од 5.000.оо (пет  илјади) денари вкупно 1
 • урбана опрема  4 м²  за продажбата на сувенири со почетна цена од 8.000.00 (осум илјади денари) вкупно 9

 

2.1 Почетните цени за издавање на урбана опрема се однесуваат за дадениот период

 

2.2 Во почетната цена за издавање на урбана опрема, не се содржани трошоците за комунална такса, одржување на хигиена, приклучок и трошок за електрична енергија.

 

 • Целиот износ од договорениот надомест за закуп да го плати во рок од 5 работни дена од склучување на договорот за закуп. Во спротивно договорот ќе биде ништовен и право на закуп на урбана опрема ќе има наредно рангираниот учесник на јавниот повик.
 • Редовно да ја одржува урбаната опрема која ја закупил и по завршувањето на договорот за закуп истата да ја предаде на закуподавачот во состојба каква што ја презел од него.
 • Да овозможи непречен увид на урбаната опрема од страна на закуподавачот во секое време, со или без претходна најава за истото.
 • Должни се да обезбедат времено броило(приклучок) за струја, со што потрошувачката на потрошена електрична енергија паѓа на товар на закупецот.
 • Паушалот за надомест на вода, редовно да го сервисираат кон ЈП Водовод Охрид.
 • Комуналните услуги, како и трошоците за отпадни води, редовно да ги сервисираат кон ЈП Охридски Комуналец Охрид и ЈП Нискоградба.
 • Да ги почитува сите обврски кои ги превзеле со договорот за закуп, во спротивно ќе следи еднострано раскинување на договорот.

 

2.3 Трошоците за хигиена, приклучок и трошок за користење на електрична енергија паѓаат на товар на најповолниот понудувач.

 • Трошокот за комунална такса (за користење на плоштади и др.простор во градовите и другите нaселени мeста со цел на изложување на предмети, приредување на изложби и други забави и други приредби и завршени дејности) изнесува 7,00 (седум денари) од м2 дневно.
 • Договорот со најповолните понудувачи за точка 1 ќe се склучуваат за дадениот период.

 

 1. 3. Доставување на понуди

3.1 Право на учество на јавниот повик за изнајмување на урбана опрема има секое:

 • Правно лице кое има регистрирано деловно седиште во општина Охрид и кое не е во постапка за стечај или ликвидација. (Решение од ЦР на РСМ не постаро од 6 месеци)
 • Физичко лице кое е жител на општина Охрид
 • Секое физичко и правно лице има право да аплицира на јавниот оглас само за една од локациите предвидени во Програмата за поставување урбана опрема во општина Охрид за тековната година.
 • На избраниот најповолен понудувач му се забранува изнајмување или пренесување на правото на користење на урбана опрема на трети лица.

 

Право на учество на јавниот повик немаат:

 • Физички и правни лица кои имаат неподмирени обврски (даноци и придонеси) кон општина Охрид и кон државата по основ на данок.

3.2 Понудувачот треба да достави:

 

 • Понуда на унифициран образец; (Унифициранот образец може да се подигне во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид или на веб страната на ЈП Градски Пазар Охрид https://jpgradskipazarohrid.mk/
 • Уплатница на име депозит за учество на износ од 5.000 оо (пет илјади) денари, за типизирана куќарка со димензии 2.2м2, и депозит од 000.00 (осум) илјади денари за типизирана куќарка со димезии 4м2.
 • Уплатата се врши на следната сметка: жиро с-ка 210-066616880194 депонент на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, подруж. Охрид

 

За правни субјекти

 

 • Потврда за регистрирана дејност (издадена од Централен регистар на PCM или соодветен документ-доказ дека припаѓа на соодветно здружение – не постари од 6 месеци),
 • Потврда дeлa нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса( за користење на плоштади и др.простор во градовите и другите нселени мста со цел на изложување на предмети, приредување на изложби и други забави и други приредби и завршени дејности) изнесува 7,00 (седум денари)и закуп на урбана опрема; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при општина Охрид и УЈП);
 • Фотокопија од лична карта на управителот

 

За физички лица

 • Фотокопија од лична карта
 • Потврда дека нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса и закуп на урбана опрема; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при општина Охрид);

Депозитот на учесниците кои нема да бидат избрани за одредена урбана опрема е повратен, додека за учесниците кои ќе добијат урбана опрема на јавното наддавање ќe биде одбиен од  вкупната цена на склучениот договор.

 

Депозитот  за учесниците кои добиле урбана опрема-типизирана куќарка, а се откажале, истиот нема да им биде вратен.

 

 1. Начин на доставување на понуда

 

Понудата треба да се достави во затворен плик со назнака:

 

„НЕ OTBOPAJ“

ЈП Градски Пазар Охрид

Комисија за спроведување на оглас за прибирање понуди за издавање на урбана опрема бр. 10/2021

Дел:                                                   , урбана опрема бр.                       

 (се внесува делот и бројот на урбана опрема за кoj пoнyдyвaчот  учествува,  

 НА ПРИМЕР I — продажба на храна и сувенири, урбана опрема бр. 5)

 „Булевар Туристичка“ 6p.79  Охрид

 

НAПOMEНA:

Комисијата не сноси одговорност за ненавремена и неуредна достава на понудите.

Пример за адресирање на плик за достава на понуда:

 

 

“НE OTBOPAJ“

„Да не се отвора пред 10.12.2021

Оглас бp.10/2021

ЈП Градски Пазар Охрид

Комисија за спроведување на оглас за прибирање на понуди за издавање на

урбана опрема бр. 10/2021

 

Дел:                                      , урбана опрема бр.                

(се внесува делот и бројот на урбана опрема за кој понудувачот учествува) “Булевар Туристичка “ бр. 79 Охрид

 

 

Понудата се доставува по пошта или лично во Архивата на ЈП Градски Пазар Охрид.

 

ЈП Градски Пазар Охрид нема никаква одговорност за ненавремена состава на понудата, нејзино предвремено отворање или губење на истата.

 

 1. Начин на отворање

 

Понудите да се достават најдоцна до 10.12.2021  г во 12.00 часот.

 

 • Електронското Јавното наддавање ке се одржи по евалуација на доставените понуди
 • Јавното надавање ќe се одржи на www.eaukcijaohrid.mk . Напатствија, инструкции и лозинка во писмена форма ке добијат сите учесници кои ги исполниле условите на најмалку 3 (три) дена пред јавното наддавање
 • За денот и часот на јавното наддавање учесниците ќe бидат известени на контакт адресата на   понудувачот и web страната на ЈП Градски Пазар Охрид.
 • За избран ќе се смета понудувачот кој понудил највисока цена за урбана опрема под услов да ги исполнил условите предвидени во точка 3.2.

 

 1. Предмет на јавно наддавање

 

 • Предмет на јавното наддавање е  месечната конечна цена, т.е за дадениот период

 

 1. 7. Склучување на договор

 

Договор ќе се склучи со понудувачот кој понудил највисока цена на јавното наддавање.

 

Договорот ќе се склучи во рок од пет работни дена од денот на приемот на Известувањето  за избор на најповолен понудувач.

 

Пред склучувањето на Договорот , понудувачот е должен во целост да ги подмири сите трошоци кои произлегуваат од постапката , вклучувајќи ја и комуналната такса.

 

По склучување на договорот и подмирувањето на обврските кои произлегуваат од истиот, уплатата на комуналната такса и подмирување на обврската која произлегува од задолжението, како и склучување на договор за јавна чистота со JП “Охридски Комуналец”

 

Доколку понудувачот кој понудил највисока цена на јавното наддавање, не склучи  договор  во  цитираниот  рок,  договорниот  орган може да склучи договор со следниот рангиран понудувач.

 

Графичките прикази со нумерички ознаки на урбаната опрема, заинтересираните субјекти можат да ги превземат од web страната на ЈП Градски Пазар  Охрид, https://jpgradskipazarohrid.mk/ или секој работен ден од 07.00-15.00 часот во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид.

 

Графички приказ

 

Комисија за спроведување на поставка

за издавање на урбана опрема со

Решение бр. 03-612/1 од 30.11.2021

 1. Тони Коталески-претседател
 2. Јован Јованоски-член
 3. Јане Стефаноски -член

и нивни заменици;

 1. Охридија Руменоска-заменик претседател
 2. Кристина Стефаноски-зам. Член
 3. Флутра Мехмед-зам. член

                                                                                       

 

 ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД

                                                                                                   В.Д  Директор

                                                                                             Александар Попоски

Образец на понуда

Поставување урбана опрема за продажба на храна и  сувенири

 

ВРЗ ОСНОВА НА ОБЈАВЕНИОТ ОГЛАС БР. 10/2021 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ДОСТАВУВАМ

П О Н У Д А    

 

 1. ОПШТ ДЕЛ

Име на понудувачот:                                                                                                           

(назив на правно лице според тековна состојба или име,татково име и презиме за физичко лице)

Контакт информации

Седиште/адреса:                                                             

Телефон:                                                                      

моб.телефон:                                                            

факс:                                                                               

Е-пошта:                                                                              

Лице за контакт:                                                                                                                                  

Одговорно лице (управител) :                                                                                                          

Даночен број :                                                                                       ЕМБС                                                    

ЕМБГ:                                                                                  (за физичко лице)

 

Во прилог на понудата доставувам:

 1. За правни субјекти
  • Потврда за регистрирана дејност издадена од Централен регистар на РСМ или соодветен документ-доказ дека припаѓа на соодветно здружение – (не постари од 6 месеци)
  • Потврда дека нема заостанати обврски кон општината
  • Фотокопија од лична карта од управителот
 2. За физички лица
  • Фотокопија од лична карта
  • Потврда дека нема заостанати обврски кон општината
  •  
 1. ФИНАНСОВА ПОНУДА

 

Број на урбана опрема Намена на урбаната опрема  закупнина
     

 

Со зборови                                                                                                            денари

(се внесува понуден износ )

 

 

 

 

Датум                                                                                              Подносител на понудата

 

 

Превземи ОГЛАС

О Д Л У К А за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

О Д Л У К А за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка (оглас бр. 17844/2021, Челични профили) Превземи