ОДЛУКИ

О Д Л У К А за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

О Д Л У К А за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка (оглас бр. 17844/2021, Челични профили) Превземи

ОДЛУКА за избор на најповолна понуда за доделување на договор за јавна набавка бр. 13106/2020 од 14.09.2020 god, за набавка на Потрошен материјал – железарија (Превземи)

ОДЛУКА за избор на најповолна понуда за доделување на договор за јавна набавка бр. 16802/2021 од 28.09.2021 год, за набавка на Потрошен материјал – железарија (Превземи)

ОДЛУКА за избор на најповолна понуда за доделување на договор за јавна набавка на Потрошен материјал – железарија

ОДЛУКА за избор на најповолна понуда за доделување на договор за јавна набавка бр. 13106/2020 од 14.09.2020 god, за набавка на Потрошен материјал – железарија (Превземи)

О Д Л У К А за избор на најповолна понуда – за набавка на Телефонски и интернет услуги

О Д Л У К А за избор на најповолна понуда – за набавка на Телефонски и интернет услуги

О Д Л У К А за поништување на постапката за доделување на договор за јавна набавка за набавка на Тонери и одржување на хардвер – Дел 2

преземи тука

О Д Л У К А за избор на најповолна понуда на Тонери и одржување на хардвер (дел 1 – Тонери)

Превземи одлука

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

9/2018  ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА – СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (преземи)

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА – ПОТРОШНИ КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ

8/2018  ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА – ПОТРОШНИ КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ (преземи)

ОДЛУКА ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА ПОГОНСКО ГОРИВО

PDF – 07.2018 ОДЛУКА За јавна набавка – Погонско гориво