ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ | ДЕЈНОСТ | ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ | ФОТО ГАЛЕРИЈА | МАПИ НА ПАЗАРИ


Внатрешната организација на процесот на работа на претпријатието е уредена со Правилникот за организација и систематизација на Јавното Претпријатие, донесен од страна на Управниот Одбор на ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР-Охрид.

Јавното претпријатие процесот на работа го организира на начин на кој се обезбедува:

  • Техничко-технолошко и економско единство на системот;
  • Ефикасност и транспарентност на работењето;
  • Развој и усогласеност на сопствениот развој и вкупниот развој на општината;
  • Заштита и унапредувања на добрата од општ интерес;
  • Точно уредно и квалитетно задоволување на потребите на корисниците на производи и услуги;

Согласно Статутот на Jавното претпријатие и актот за организација и систематизација, Jавното претпријатие дејностите од својот делокруг ги врши во сектори и одделенија и тоа:

– СЕКТОР ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОПШТИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ И ФИНАНСИИ

– Одделение за човечки ресурси, општи и административни работи;

– Одделение за финансии и јавни набавки.

– СЕКТОР ЗА ПАЗАРИ, ПЛАНИРАЊЕ, КВАЛИТЕТ, ИТ И РАЗВОЈ

– Одделение за планирање и квалитет, ИТ и развој;

– Одделение Пазари и одржување.

Сл.1 Органограм на организација во ЈП Градски пазар Охрид