ДЕЈНОСТ

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ | ДЕЈНОСТ | ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ | ФОТО ГАЛЕРИЈА | МАПИ НА ПАЗАРИ


 • ДЕЈНОСТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ

Јавното Претпријатие во рамките на својот делокруг на работење ги врши следните дејности:

 • 68.20 – издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг);
 • 52.24 – претовар на товар;
 • 68.10 – купување и продажба на сопствен недвижен имот;
 • 77.31 – изнајмување и давање по закуп (лизинг) на земјоделски машини и опрема;
 • 77.39 – изнајмување и давање под закуп (лизинг) на останати машини, опрема и материјални добра неспоменати на друго место.
 • 16.10 – Пилење и стружење на дрво;
 • 16.23 – Производство на друга градежна столарија;
 • 16.29 – Производство на останати производи од дрво, производство на предмети од плута, слама и плетарски материјали;
 • 23.70 – Сечење, обликовање и доработка на камен;
 • 24.33 – Ладно обликување и свиткување;
 • 25.11 – Производство на метални конструкции и делови на конструкции;
 • 25.12 – Производство на метални врати и прозорци;
 • 25.61 – Обработка и преслекување на метали;
 • 25.62 – Општи машински работи;
 • 25.72 – Производство на брави и шарки;
 • 25.90 – Производтсво на останати фабрикувани ;
 • 25.91 – Производство на сандаци и слична амбалажа од челик;
 • 25.92 – Производство на мабалажа за пакување од лесни метали;
 • 25.93 – Производство на жичани производи, синџири и пружини;
 • 25.99 – Производство на други фабрикувани метални производи неспоменати на други места;
 • 32.99 – Останато производтсво, неспоменато на друго место;
 • 33.11 – Поправка на фабрикувани производи од метал;
 • 33.19 – Поправка на останата опрема;
 • 38.30 – Обновување на материјали;
 • 38.31 – Демонтирање на крш;
 • 38.32 – Обновување на посебно издвоени материјали;
 • 43.11 – Уривање;
 • 43.12 – Подготвителни работи на градилиште;
 • 43.21 – Електроинсталатерски работи;
 • 43.29 – Други градежно-инсталатерски работи;
 • 43.30 – Завршни работи во градежништво;
 • 43.32 – Поставување на столарија;
 • 43.34 – Бојадисување и застаклување;
 • 43.39 – Останати завршни градежни работи;
 • 43.91 – Дејности на покривни конструкции;
 • 43.99 – Останати специјализирани градежни работи , неспоменати на друго место;
 • 45.20 – Одржување и поправка на моторни возила;
 • 52.21 – Услужни дејности поврзани со копнениот превоз;
 • 81.30 – Услужни дејности за уредување и одржување на животната средина

Јавното Претпријатие може да извршува и други дејности што не се опфатени во Националната Класификација, но придонесуваат за целосно искористување на капацитетите и материјалите што се употребуваат за вршење на запишаните дејности. ЈП Градски Пазар Охрид работите од својата надлежност ги извршува во согласност со Законот за Јавни Претпријатија, Законот за Трговија, Законот за трговски друштва, Законот за Комунални дејности и други подзаконски акти кои ја регулираат дејноста која ја врши Јавното Претпријатие.

Организационата поставеност, структурата, надлежностите на органите, правата и обврските на Претпријатието се регулирани со Законот за Јавни претпријатиjа кој преставува основен закон за регулирање на работата на Јавните Претпријатиа.

Со оглед на тоа што Претпријатието врши дејност од јавен интерес од комуналната сфера, го применува и работи во согласност со Законот за Комунални дејности. Како правен субјект кој управува со пазари на големо и мало, услугите во пазарот ги врши во согласност со одредбите на Законот за Трговија кои го регулираат организирањето на пазарите.