СПЕЦИФИКАЦИЈА

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ОД МОБИЛЕН ОПЕРАТОР

Договорниот орган ЈП Градски Пазар Охрид, адреса Булевар Туристичка бр. 79 Охрид, лице за контакт тел. 046/260 600, електронска адреса jpgradskipazar@yahoo.com, има потреба од НАБАВКА НА УСЛУГИ ОД МОБИЛЕН ОПЕРАТОР

Предмет на постапката за јавната набавка е набавка на услуги, Услуги од мобилен оператор.

Детален опис на предметот на набавка е даден во техничките спецификации.
Предметот на набавката не е делив .
Договорот за јавната набавка ќе биде со времетраење од две година

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ОД МОБИЛЕН ОПЕРАТОР (превземете овде)

ОГЛАСОТ ПО ЈАВНАТА НАБАВКА (превземете овде)

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

Договорниот орган е ЈП Градски Пазар Охрид, адреса Булевар Туристичка бр. 79 Охрид, лице за контакт тел. 046/260 600, електронска адреса jpgradskipazar@yahoo.com, има потреба од набавка од мала вредност на градежни материјали

Предмет на набавка се Градежни материјали.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ (превземете овде)

ОГЛАСОТ ПО ЈАВНАТА НАБАВКА (превземете овде)

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА Средства за хигиена и репрезентација

Договорниот орган е ЈП Градски Пазар Охрид, адреса Булевар Туристичка бр. 79 Охрид, лице за контакт тел. 046/260 600, електронска адреса jpgradskipazar@yahoo.com, има потреба од набавка од мала вредност за средства за хигиена и репрезентација
Предмет на набавка е Средства за хигиена и репрезентација.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА (превземете овде)

Огласот по јавната набавка (превземете овде)

ТЕНДЕР ЗА ПОГОНСКО ГОРИВО

Почитувани,

Договорниот орган  ЈП Градски Пазар Охрид, Булевар Туристичка 79 тел. 046/ 266 600, електронска адреса, jpgradskipazar@yahoo.com  има потреба од набавка на Погонско гориво.

ТЕНДЕР ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШНИ КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ

Почитувани,

Договорниот орган  ЈП Градски Пазар Охрид, Булевар Туристичка 79 тел. 046/ 266 600, електронска адреса, jpgradskipazar@yahoo.com  има потреба од набавка на Потрошни канцелариски материјали.

ТЕНДЕР ЗА НАБАВКА НА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

Почитувани,

Договорниот орган  ЈП Градски Пазар Охрид, Булевар Туристичка 79 тел. 046/ 266 600, електронска адреса, jpgradskipazar@yahoo.com  има потреба од набавка на Средства за хигиена и репрезентација.

Образец на записник од отворањето на понудите – Средства за хигиена и репрезентација

9/2018  Образец на записник од отворањето на понудите – Средства за хигиена и репрезентација (преземи)

Образец на записник од отворањето на понудите – Потрошни канцелариски материјали

Образец на записник од отворањето на понудите – Потрошни канцелариски материјали , Број на огласот: 8/2018  (PDF Документ)

Записник Барање за прибирање понуди – Погонско гориво

07/2018  Записник Барање за прибирање понуди – Погонско Гориво  (PDF Документ)