АКТУЕЛНО

ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА ЗА 2021 ГОДИНА НА ЈП „ГРАДСКИ ПАЗАР “- ОХРИД

ПЛАН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА ЗА 2021 ГОДИНА НА ЈП „ГРАДСКИ ПАЗАР “ – ОХРИД

1. Институционална поставеност

Јавното Претпријатие ГРАДСКИ ПАЗАР – ОХРИД е основано со Одлука на Советот на Општина Охрид бр.07-2151/22 од 30.08.2010 година, со цел да овозможи квалитетно и организирано вршење на дејноста: управување со пазари на големо и мало на територијата на општина Охрид. По донесувањето на статутарниот акт и формирањето на органите на управување, односно по исполнувањето на законските предуслови, Јавното претпријатие Градски Пазар – Охрид, на ден 13.12.2010 год. се стекна со правен субјективитет откако се изврши упис во Централниот Регистар.
Основна дејност на јавното претпријатие е издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп.
Јавното Претпријатие може да извршува и други дејности што не се опфатени во Националната Класификација, но придонесуваат за целосно искористување на капацитетите и материјалите што се употребуваат за вршење на запишаните дејности. ЈП Градски Пазар Охрид работите од својата надлежност ги извршува во согласност со Законот за Јавни Претпријатија, Законот за Трговија, Законот за трговски друштва, Законот за Комунални дејности и други подзаконски акти кои ја регулираат дејноста која ја врши Јавното Претпријатие. Со оглед на тоа што Претпријатието врши дејност од јавен интерес од комуналната сфера, го применува и работи во согласност со Законот за Комунални дејности. Како правен субјект кој управува со пазари на големо и мало, услугите во пазарот ги врши во согласност со одредбите на Законот за Трговија кои го регулираат организирањето на пазарите.
Органи на управување на претпријатието се: Управниот одбор, Директорот и Надзорниот одбор .
Управниот одбор брои 5 (пет) членови, кои ги именува и разрешува Советот на Општина Охрид, со мандат од 4 (четири) години. Управниот одбор:
– го донесува Статутот на претпријатието;
– ја усвојува Програмата за работа и развој на претпријатието;
– ја утврдува деловната политика и донесува годишна и инвестициона програма
– го донесува Финансискиот план на претпријатието;
– ги усвојува тримесечниот извештај кој содржи показатели за финансиското работење, годишната сметка и извештајот за работењето на јавното претпријатие;
– одлучува за употреба на средствата остварени со работењето на претпријатието и покривањето на загуби;
– донесува Одлуки за инвестиции;
– донесува и други општи акти;
– го донесува Правилникот за внатрешна организација на претпријатието;
– го утврдува текстот на Колективниот договор и го склучува;
– го донесува деловникот за работа на Управниот одбор;
– донесува одлука за утврдување на висината на бодот за пресметување на платите на вработените и друго.

Директорот на претпријатието го избира и разрешува Градоначалникот на Општина Охрид, во постапка со јавен конкурс, со мандат од 4 (четири) години. Директорот:

– го застапува и претставува претпријатието, склучува договори и презема други правни работи и дејствија во согласност со Закон;
– го обезбедува спроведувањето на одлуките и заклучоците на Управниот одбор;
– врши усогласување на деловната активност на претпријатието;
– ја предлага внатрешната организација на претпријатието преку предлог – правилник за внатрешна организација на претпријатието;
– предлага донесување Правилник за систематизација на работни места на претпријатието;
– поднесува тримесечен, шестмесечен извештај и годишна пресметка и извештај за работењето до Управниот одбор на претпријатието;
– донесува одлуки за откажување на договорот за вработување – отказ и за изрекување на парична казна, и изрекува други дисциплински мерки за кои е овластен согласно Законот за работни односи, Законот за Јавни претпријатија и Колективниот договор;
– предлага акти што ги донесува Управниот одбор и друго.

Надзорниот одбор брои 5 (пет) членови, кои ги именува и разрешува Советот на Општина Охрид со мандат од 4 (четири) години. Надзорниот одбор ги прегледува тримесечните, годишните сметки и извештаите за работењето на претпријатието и дава свое мислење до Управниот одбор.
Претпријатието соработува од секој аспект со Општината Охрид како негов основач, како во поглед на усвојувањето на Програмите за работа и годишните сметки и извештаи од работењето како законска обврска.
2. Организација и вработени
Внатрешната организација на процесот на работа на претпријатието е уредена со Правилникот за организација и систематизација на Јавното Претпријатие, донесен од страна на Управниот Одбор на ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР-Охрид.
Согласно Статутот на Jавното претпријатие и актот за организација и систематизација, Основните организациони облици во кои е организирано претпријатието се одделенијата:
1. Одделение за заеднички и општи работи
2. Одделение за работа на пазари
3. Одделение за стручни ( технички) работи и услуги
Бројот на вработени во ЈП Градски Пазар Охрид заклучно со 31.07.2021 година е 37 лица.
3. Мисија, визија и правна регулатива
Мисија
ЈП „Градски Пазар“ – Охрид е формирано во 2010 година, и извршува дејност од јавен интерес цел да овозможи квалитетно и организирано вршење на дејноста управување со пазари на големо и мало на територијата на општина Охрид.
Визија
Претпријатието има за цел и визија да се запази и продолжи, сто годишната традиција на постоење на пазарот на територијата на Охрид. Да се промовира продажбата на земјоделски, жиинарски и сточарски производи, каракеристични за ова поднебје. Промовирање на продажба на ракотворби кои се составен дел од од нашата богата традиција. Покрај тоа,а со со цел осовременување на овој тип на дејност се врши и издавање под закуп за продажба и на друг тип на производи, и со самото тоа се дава придонес за развој на економијата на територијата на Општина Охрид и областите кои гравитираат према Охрид.
Правна регулатива
За работењето на јавното претпријатие „Градски Пазар“ – Охрид од посебна важност се следните законски прописи и интерни акти:
1. Закон за јавните претпријатија
2. Закон за вработените во јавниот сектор
3. Закон за административни службеници
4. Закон за работни односи
5. Статут на ЈП „Градски Пазар“ – Охрид
6. Правилник за систематизација на работни места во ЈП „Градски Пазар“ – Охрид
7. Програма за работа на ЈП „Градски Пазар“ – Охрид

4. Цели
Плановите за борба против корупција опфаќаат различни аспекти, од дефинирање на корупцијата, до што секој вработен може да стори за да ги идентификува и управува етичките дилеми и ризикот од корупција. Овој антикорупциски план се фокусира на утврдување конкретни мерки и активности за контрола и превенција на појавата на корупција. Тоа претставува еден вид почетна анализа за ризични области за корупција во рамките на делокругот на работењето на ЈП „Градски Пазар“ – Охрид, односно се труди да ги идентификува причините, условите и факторите кои ја овозможуваат корупцијата но едновремено преку акцискиот план се дава пресек на конкретно планирани активности и начинот на нивна операционализација со цел соодветна превенција и одговор на поставените цели во овој документ. Имено, клучните проблеми и ризични фактори за појава на корупција и судир на интереси во јавното претпријатие се однесуваат на: – отсуството на систематизирани мерки за спречување на корупцијата; – отсуството на проценка на ризикот од појава на корупција во јавното претпријатие; – отсуството на цврсти гаранции за спроведување на процедурите за работа. Имајќи го предвид горенаведеното, овој Антикорупциски план има за цел да воспостави ефикасен систем на мерки и активности кои ќе овозможат превенција и борба со корупцијата како главен стратешки приоритет и да оствари неколку цели со кои значително ќе се намалат проблемите и ризичните фактори за појава на корупција: • зголемување на нивото на политичка одговорност и демонстрирана волја за борба против корупцијата; • јакнење на интегритетот и отчетноста на раководството и вработените во претпријатието, базирано на систем на вредности и критериуми за квалитет; • почитување на законските прописи, на Кодексот за етичко однесување на членовите на Владата и носителите на јавни функции именувани од страна на Владата, како и на Кодексот за административни службеници; • спроведување на надлежностите на претпријатието на законски, транспарентен, етички, економичен, одговорен и ефективен начин; • проактивна транспарентност, зајакната контрола и надзор во јавните набавки и во склучувањето договори; • јакнење на алатките за отчетност и транспарентност во работењето; • подигнување на јавната свест и спроведување антикорупциска едукација за вработените и градење личен и професионален интегритет; • зајакнување на довербата на граѓаните во институциите и мотивирање да пријават корупција.

5. Анализа за ризични области за корупција во рамките на делокругот на работењето
Проблемите и мерките во Акцискиот план на ЈП „Градски Пазар“ – Охрид се систематизирани во следните области:
• Непристрасна, ефикасна, ефективна администрација, која е независна од политичко влијание е еден од клучните делови во борбата против корупцијата. Администрацијата мора да работи на принципите на етичност и интегритет, а нејзините механизми за санкционирање на неетичкото и коруптивно однесување мора да се направат пофункционални. Јавната перцепција за независна, ефикасна, непристрасна администрација и довербата во истата е важен предуслов за успешноста на антикорупциската политика и доброто владеење на правото во земјата. Од друга страна, департизирана администрација, заснована врз заслуги е браникот во борбата против корупцијата. При вработувањето во јавниот сектор треба да се почитуваат сите процедури, а во законската рамка да се вклучат што повеќе мерливи критериуми и да се избегне дискреционата моќ. Исто така, стручното усовршување и развојот на човечките ресурси во администрацијата претставува алатка за постигнување на професионално, компетентно и ефективно работење на службениците.
• Дигитализацијата на јавните услуги кои ги даваат институциите ја зголемува транспарентноста, ефективноста, ефикасноста, пристапноста, контролата и анализата на податоците кои се разменуваат меѓу институциите. Воведување на електронски систем за управување со документи како и воведување унифицирано канцелариско и архивско работење ќе овозможи оптимизација и дигитализација на работните процеси во претпријатието. Употребата на електронски систем за управување со документи во претпријатието и дигитализирани процеси, ќе водат кон комплетно дигитално работење и намалување на можностите за коруптивно однесување. Со самиот процес на дигитализација и доближување на услугите кон граѓаните, потребна е промоција на значењето на електронските документи, електронските потписи, печати и останати доверливи услуги кај граѓаните, но и кај администрацијата. Од една страна, административните службеници треба да се обучени за нивните обврски врзани со тоа како се препознава оригинален документ во електронска форма (што е полесно отколку во печатена форма), како да го проверат интегритетот на документот и неговото потекло (електронскиот потпис или печат), како и дека не смеат да одбијат правилно поднесен документ во електронска форма. Граѓаните пак треба да се обучат за нивните права во електронското работење и истите да си ги бараат. Придобивки од отворени податоци се транспарентност и доверба, јавно учество и соработка меѓу јавниот сектор и др. сектори, економски придобивки итн.
• Преку процесот на јавни набавки во јавниот сектор, властите на национално и на локално ниво се под ризик од коруптивни практики заради остварување финансиски добивки. Затоа, со цел да се заштити јавниот интерес, да се добие најдобрата вредност за јавните трошоци, да се обезбеди фер конкуренција во постапките и правичен третман на понудувачите, неопходно е да се постигне највисоко ниво на транспарентност на процесите, зајакнување на капацитетите со квалификувани и обучени кадри за спроведување на јавните набавки, засилување на контролата врз спроведувањето на јавните набавки; зголемување на ефикасноста во реализацијата на јавните набавки и зголемување на личниот интегритет на лицата вклучени во нивно спроведување. Административните антикорупциски практики можат да влијаат на ниво на тривијална, но не и на реалната корупција за која е потребна силна политичка волја и континуирана ревизија на работењето.
• Во ера на голема достапност до различни извори на информации, како и на лесно достапни можности за пласирање информации или дезинформации, голема е можноста граѓаните да се здобијат со погрешни сознанија во однос на работата на институциите, како и во однос на корупцијата и она што таа го претставува. Ова може да резултира со поткопување на довербата на граѓаните во институциите, како и со помала можност да се идентификуваат и пријавуваат потенцијалните коруптивни практики. Затоа, со цел да се зајакне довербата на граѓаните кон институциите ЈП „Градски Пазар“ – Охрид континуирано работи на обезбедување пристап и можност на целокупната јавност да има увид во неговото работење. Претпријатието се стреми за транспарентно и навремено објавување на информации за неговата работа преку користење релевантни канали за информирање. На овој начин, ЈП „Градски Пазар“ – Охрид придонесува во борбата против корупцијата и помага во напорите за зголемување на свесноста на јавноста за корупцијата, земајќи предвид дека свесноста на јавноста за негативните ефекти на корупцијата е основен дел на која било ефективна стратегија за превенција на корупцијата.

6. Улоги, одговорности, процес на следење и мониторинг
За ефективна и ефикасна борба со корупција, институциите треба да имаат и ефикасни и ефективни механизми за управување со процесот на следење и мониторинг на состојбата со корупцијата, како и за состојбите во однос на судир на интереси, интегритет и примање подароци, како аспекти кои се во директна врска со корупцијата. За таа цел, ЈП „Градски Пазар“ – Охрид има назначено лице одговорно за прашања од областа Интегритет, примање подароци и судир на интереси, чии податоци се јавно достапни на веб-страницата на претпријатието. Секој сектор кој е надлежен за одредена активност, доставува месечен извештај до лицето назначено за интегритет, примање подароци и судир на интереси, со цел да се има постојан увид и да се следи состојбата во министерството во однос на овие аспекти, односно Антикорупцискиот план. Преку овие механизми, меѓу другите, во ЈП „Градски Пазар“ – Охрид се обезбедува ефикасен и ефективен процес на следење и мониторинг, се овозможува навремена детекција на недостатоци, доколку ги има, а дополнително, се минимизира потенцијалот за појава на судир на интереси и за примање подароци и се обезбедува начин на работење во кое се отсликува интегритет и професионализам.

Охрид, Управен одбор
16.08.2021 год. Претседател
Миле Чавдаров
______________

Превземи план

ПРОЦЕДУРА За прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштита на личните податоци и други податоци на укажувачите

ОГЛАС бр. 09/2021 За давање под закуп објекти (деловен простор) во ЈП Градски Пазар Охрид со електронско наддавање за период од две години

 

ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД

ОГЛАС бр. 09/2021

За давање под закуп објекти (деловен простор) во ЈП Градски Пазар Охрид со електронско наддавање за период од две години

Комисијата за спроведување на постапка за издавање на деловен простор под наем бр. 03-459/1 од 16.08.2021 врз основа на член 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост ( Службен весник на Република Македонија бр. 78/15, 106/15,153/15, 190/16 и 21/18), Одлука за отстапување на правото на користење и управување со недвижности од ЈП Охридски Комуналец Охрид на ЈП Градски Пазар Охрид бр. 02-32/4 од 10.01.2011 година, потврдена со Одлука на Совет на општина Охрид бр. 07-18/4 од 28.01.2011 година на закупувачот и согласно Проценката на Недвижен имот од овластениот проценител ПРОЦЕНКА ДООЕЛ Охрид бр. 01-48/8 од 21.01.2020 година, објавува давање под закуп објекти- деловен простор во ЈП Градски Пазар Охрид на ул. Булевар Туристичка бр.79 Охрид, согласно табеларниот преглед:

 

Ред.бр Адреса на објектите КП или КО Површина Почетна цена на јавното наддавање во денари Банкарска гаранција од 2% изразена вредност во денари
1 Булевар Туристичка бр.79 Охрид

Деловен простор бр. 3

14766 30м2 13.989,00 55.940,00
2 Булевар Туристичка бр.79 Охрид

Деловен простор бр. 4

14766 30м2 14.761,08 59.028,00

 

Објавата е делива, ќе се наддава од цените впишани од табеларниот преглед.

 

ПРЕДМЕТ НА ЈАВНОТО ЕЛЕКТРОНСКО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронско јавно наддавање се објекти-деловен простор, прикажани во табеларниот преглед, и се издаваат во закуп за времетрање од две години од денот на потпишувањето на договорот во закуп со најповолниот понудувач.

 

ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество имаат сите заинтересирани домашни физички и правни лица кои што ги исполнуваат условите дадени во објавата.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЕЛЕКТРОНСКОТО НАДДАВАЊЕ

Пријавата за учество на јавното наддавање се поднесува во административните простории на ЈП Градски Пазар Охрид, и треба да ги содржи сите податоци и докази кои се утврдени во објавата . Комисијата по приемот на пријавите утврдува дали се доставени во определениот рок и дали се комплетни согласно огласот. На подносителите на пријавите кои се комплетни, комисијата  во рок од 3 (три) дена од денот на доставувањето на понудите им се доставува корисничко име и лозинка за учество на јавното наддавање, а на подносителите кои не доставиле комлентна документација им доставува известување со образложение дека нема да учествуваат на јавното наддавање.

Документи потребни за пријава за јавно електронско наддавање се следните:

 • Потврда дека немаат заостанат долг кон претпријатието
 • Изјава со која што ги прифаќаат условите што се дадени во објавата.
 • Потврда дека за фирмата не е поведена постапка за стечај или ликвидација
 • Банкарска гаранција за сериозност во висина од 2 % од проценетата вредност на недвижната ствар, за учество на јавното надавање.
 • Доказ за идентитет (лична карта)
 • Тековна состојба од Централен регистар на Република Северна Македонија за правни лица.
 • Е-маил адреса на поднесувачот на пријавата, преку која што ќе се врши постапката на регистрирање за учество во јавното електронско наддавање на која што ќе им биде испратено корисничкото име и шифрата за пристап на интернет страницата на која ќе се одвива електронското јавно наддавње.

Пријавите кои што нема да бидат комплетирани со овие докази, нема да учествуваат во наддавањето за што ќе бидат известени по електронски пат. Објавата трае десет (10) дена почнувајќи од 16.08.2021 до 25.08.2021 година. Јавното електронско наддавање ќе се одржи на интернет страницата  www.eaukcijaohrid.mk . Јавното електронско наддавање ќе започне на ден   30.08.2021    со почеток во:

За деловен простор бр. 3 од табеларниот преглед од 08.00  до 08.30 часот

За деловен простор бр. 4 од табеларниот преглед од  09.00 до 09.30 часот.

 

ПОЧЕТНА ЦЕНА

Почетната цена на месечните закупнини се цени од објавата дадена во табеларниот преглед.

 

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА СЕРИОЗНОСТ

Банкарската гаранција за сериозност на понудата за учество на јавното наддавање му се враќа на подносителот на пријавата во рок од 15 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање, а банкарската гаранција на најповолниот понудувач му се враќа во рок од 15 дена од денот на уплатата на првата месечна закупнина постигната на јавното наддавање.

 

РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

Пријавите за учество на јавното наддавање се доставуваат најдоцна до  25.08.2021   до 12   часот.

 

ПОСТАПКА

Јавното електронскот наддавање започнува со објавување на вкупната почетна цена за месечната закупнина на објектите-деловните простории кој и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците. Јавното наддавање ќе се одржи и доколку по објавата се пријавил само еден учесник кој што ги исполнува условите од објавата и ја наддаде почетната цена.

Доколку во истекот на последните две минути од определеното време на траење на јавното електронско наддавање од страна на учесниците е дадена понуда, тогаш крајниот рок за завршување на јавното електронско наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за време од следните две минути нема да биде дадена нова понуда.

Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временскиот интервал од две минути нема да биде дадена нова понуда.

За најповолен понудувач се смета учесникот во јавното надавање кој што понудил последна цена за закупнината која што преставува највисока цена за закупот.

По завршувањето на јавното наддавање Комисијата изготвува записник за спроведеното јавно наддавање кој се доставува до сите учесници на електронското јавно наддавање.

Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на завршувањето на постапката на јавното наддавање е должен да ги уплати средствата  на жиро с-ка 210-066616880194 депонент на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, подруж. Охрид, во согласност со постигнатата крајна цена за месечна закупнина, а доколку не ги уплати во овој рок, нема да се пристапи кон склучување на договор, банкарската гаранција ќе биде активирана, а понудувачот во рок од една година нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметните ствари.

Со најповолниот понудувач во рок од пет работни дена по извршената уплата на месечната закупнина се склучува договор во закуп за објектот-деловниот простор.

Учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од 5(пет) дена од приемот на приговорот.

 

ПРАВНА ПОУКА

Против решението на Комисијата може да се изјави жалба до Управниот Одбор на ЈП Градски Пазар Охрид.

Детални информации врзани за објавата можат да се добијат во административните простории на ЈП Градски Пазар Охрид и на телефон: 046/266-600

 

 ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД

 

Комисија за спроведување на постапка

за закуп на недвижни ствари  со електронско јавно наддавање

 

 

 

 

 

                                                                                                ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД

                                                                                                    Директор

                                                                                                   Кристина Крлеска Деспотоска

ОГЛАС бр. 08/2021 За давање под закуп објекти (деловен простор) во ЈП Градски Пазар Охрид

 

ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД

ОГЛАС бр. 08/2021

За давање под закуп објекти (деловен простор) во ЈП Градски Пазар Охрид со електронско наддавање за период од две години

Комисијата за спроведување на постапка за издавање на деловен простор под наем бр. 03-430/1 од 29.07.2021 врз основа на член 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост ( Службен весник на Република Македонија бр. 78/15, 106/15,153/15, 190/16 и 21/18), Одлука за отстапување на правото на користење и управување со недвижности од ЈП Охридски Комуналец Охрид на ЈП Градски Пазар Охрид бр. 02-32/4 од 10.01.2011 година, потврдена со Одлука на Совет на општина Охрид бр. 07-18/4 од 28.01.2011 година на закупувачот и согласно Проценката на Недвижен имот од овластениот проценител ПРОЦЕНКА ДООЕЛ Охрид бр. 01-48/8 од 21.01.2020 година, објавува давање под закуп објекти- деловен простор во ЈП Градски Пазар Охрид на ул. Булевар Туристичка бр.79 Охрид, согласно табеларниот преглед:

 

Ред.бр Адреса на објектите КП или КО Површина Почетна цена на јавното наддавање во денари Банкарска гаранција од 2% изразена вредност во денари
1 Булевар Туристичка бр.79 Охрид

Деловен простор бр. 3

14766 30м2 13.989,00 55.940,00
2 Булевар Туристичка бр.79 Охрид

Деловен простор бр. 4

14766 30м2 14.761,08 59.028,00

 

Објавата е делива, ќе се наддава од цените впишани од табеларниот преглед.

 

ПРЕДМЕТ НА ЈАВНОТО ЕЛЕКТРОНСКО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронско јавно наддавање се објекти-деловен простор, прикажани во табеларниот преглед, и се издаваат во закуп за времетрање од две години од денот на потпишувањето на договорот во закуп со најповолниот понудувач.

 

ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество имаат сите заинтересирани домашни физички и правни лица кои што ги исполнуваат условите дадени во објавата.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЕЛЕКТРОНСКОТО НАДДАВАЊЕ

Пријавата за учество на јавното наддавање се поднесува во административните простории на ЈП Градски Пазар Охрид, и треба да ги содржи сите податоци и докази кои се утврдени во објавата . Комисијата по приемот на пријавите утврдува дали се доставени во определениот рок и дали се комплетни согласно огласот. На подносителите на пријавите кои се комплетни, комисијата  во рок од 3 (три) дена од денот на доставувањето на понудите им се доставува корисничко име и лозинка за учество на јавното наддавање, а на подносителите кои не доставиле комлентна документација им доставува известување со образложение дека нема да учествуваат на јавното наддавање.

Документи потребни за пријава за јавно електронско наддавање се следните:

 • Потврда дека немаат заостанат долг кон претпријатието
 • Изјава со која што ги прифаќаат условите што се дадени во објавата.
 • Потврда дека за фирмата не е поведена постапка за стечај или ликвидација
 • Банкарска гаранција за сериозност во висина од 2 % од проценетата вредност на недвижната ствар, за учество на јавното надавање.
 • Доказ за идентитет (лична карта)
 • Тековна состојба од Централен регистар на Република Северна Македонија за правни лица.
 • Е-маил адреса на поднесувачот на пријавата, преку која што ќе се врши постапката на регистрирање за учество во јавното електронско наддавање на која што ќе им биде испратено корисничкото име и шифрата за пристап на интернет страницата на која ќе се одвива електронското јавно наддавње.

Пријавите кои што нема да бидат комплетирани со овие докази, нема да учествуваат во наддавањето за што ќе бидат известени по електронски пат. Објавата трае десет (10) дена почнувајќи од 29.07.2021 до 07.08.2021 година. Јавното електронско наддавање ќе се одржи на интернет страницата  www.eaukcijaohrid.mk . Јавното електронско наддавање ќе започне на ден   10.08.2021    со почеток во:

За деловен простор бр. 3 од табеларниот преглед од 08.00  до 08.30 часот

За деловен простор бр. 4 од табеларниот преглед од  09.00 до 09.30 часот.

 

ПОЧЕТНА ЦЕНА

Почетната цена на месечните закупнини се цени од објавата дадена во табеларниот преглед.

 

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА СЕРИОЗНОСТ

Банкарската гаранција за сериозност на понудата за учество на јавното наддавање му се враќа на подносителот на пријавата во рок од 15 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање, а банкарската гаранција на најповолниот понудувач му се враќа во рок од 15 дена од денот на уплатата на првата месечна закупнина постигната на јавното наддавање.

 

РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

Пријавите за учество на јавното наддавање се доставуваат најдоцна до  07.08.2021   до 12   часот.

 

ПОСТАПКА

Јавното електронскот наддавање започнува со објавување на вкупната почетна цена за месечната закупнина на објектите-деловните простории кој и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците. Јавното наддавање ќе се одржи и доколку по објавата се пријавил само еден учесник кој што ги исполнува условите од објавата и ја наддаде почетната цена.

Доколку во истекот на последните две минути од определеното време на траење на јавното електронско наддавање од страна на учесниците е дадена понуда, тогаш крајниот рок за завршување на јавното електронско наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за време од следните две минути нема да биде дадена нова понуда.

Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временскиот интервал од две минути нема да биде дадена нова понуда.

За најповолен понудувач се смета учесникот во јавното надавање кој што понудил последна цена за закупнината која што преставува највисока цена за закупот.

По завршувањето на јавното наддавање Комисијата изготвува записник за спроведеното јавно наддавање кој се доставува до сите учесници на електронското јавно наддавање.

Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на завршувањето на постапката на јавното наддавање е должен да ги уплати средствата  на жиро с-ка 210-066616880194 депонент на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, подруж. Охрид, во согласност со постигнатата крајна цена за месечна закупнина, а доколку не ги уплати во овој рок, нема да се пристапи кон склучување на договор, банкарската гаранција ќе биде активирана, а понудувачот во рок од една година нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметните ствари.

Со најповолниот понудувач во рок од пет работни дена по извршената уплата на месечната закупнина се склучува договор во закуп за објектот-деловниот простор.

Учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката на јавното наддавање до Комисијата која одлучува по приговорот со решение во рок од 5(пет) дена од приемот на приговорот.

 

ПРАВНА ПОУКА

Против решението на Комисијата може да се изјави жалба до Управниот Одбор на ЈП Градски Пазар Охрид.

Детални информации врзани за објавата можат да се добијат во административните простории на ЈП Градски Пазар Охрид и на телефон: 046/266-600

 

 ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД

Комисија за спроведување на постапка

за закуп на недвижни ствари  со електронско јавно наддавање

 

                                                                                                   ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД

                                                                                                    Директор

                                                                                                  Кристина Крлеска Деспотоска

 

Превземи ОГЛАС бр. 08/2021 За давање под закуп објекти (деловен простор) во ЈП Градски Пазар Охрид

ОГЛАС бр. 07/2021 ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА ХРАНА и ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСТОР ЗА ПОСТАВАЊЕ МОБИЛНА ОПРЕМА

Врз основа на Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2021 год. бр. 08-11545/41 од 29.12.2020 год. („Сл.гласник на општина Охрид бр.16/2020), записникот бр. 19-2366/1 од 05.03.2021, Одлуката за поставување на урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) во Општина Охрид бр. 08-4086/51 од 28.04.2021 година и Одлука за донесување на Правилникот со кој се утврдени начинот и условите за изнајмување на урбана опрема за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Охрид бр. 08-4086/18 од 28.04.2021, како и член 6 од Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП Градски Пазар, Директорот на ЈП Градски Пазар Охрид објавува:

ОГЛАС бр. 07/2021
ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА ХРАНА и ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСТОР ЗА ПОСТАВАЊЕ МОБИЛНА ОПРЕМА –ДО 2 м²

ЈП Градски Пазар Охрид издава урбана опрема за комерцијално користење за намена продажба на храна како и простор за поставување мобилна опрема до за продажба на семки и други производи до -2м2
I. Урбана oпpeмa за продажба на храна -__
 Kej Македонија-вкупно -1 (една) типизирана куќарка за продажба на храна локација бр.8 од- 4 м2

 Издавање на простор-локација за поставување мобилна oпpeма до 2 м² за намена: продажба на семки и други производи

o Kej Македонија -3 локации
o Горица III-1 локација

Поставувањето на урбана опрема и предвидените локации за поставување мобилна опрема се во соглсност со Одобрението за поставување урбана опрема издадено од Одделение за урбанизам .
Урбаната опрема и локациите ќе се издаваат за времетраење од 3(три) месеци.

II. Почетна цена за издавање на урбана опрема е:

 урбана опрема локација бр.8 -4 м² за продажбата на храна со почетна цена од 8.000,00 (осум илјади денари)

 локација за мобилна опрема до 2 м² за намена продажба на семки и други производи- со почетна цена од 2.500.оо (двеилјади и петстотини) денари .

2.1 Почетните цени за издавање на урбана опрема и локациите се однесуваат за период од 30 (триесет) дена.

2.2 Во почетната цена за издавање на урбана опрема и локациите, не се содржани трошоците за комунална такса, одржување на хигиена, приклучок и трошок за електрична енергија.
– Целиот износ од договорениот надомест за закуп да го плати во рок од 3 работни дена од известувањето за најповолен понудувач. Во спротивно договорот за закуп ќе биде склучен со наредно рангираниот учесник на јавниот повик.
– Редовно да ја одржува урбаната опрема која ја закупил и по завршувањето на договорот за закуп истата да ја предаде на закуподавачот во состојба каква што ја презел од него.( се однесува на типизираната куќарка бр.8)
– Да овозможи непречен увид на урбаната опрема од страна на закуподавачот во секое време, со или без претходна најава за истото. ( се однесува на типизираната куќарка бр.8)
– Должни се да обезбедат времено броило(приклучок) за струја, со што потрошувачката на потрошена електрична енергија паѓа на товар на закупецот -(се однесува на типизираната куќарка бр.8)
– Паушалот за надомест на вода, редовно да го сервисираат кон ЈП Водовод Охрид како и трошоците за отпадни води, редовно да ги сервисираат кон ЈП Нискоградба – (се однесува на типизираната куќарка бр.8)
– Комуналните услуги, редовно да ги сервисираат кон ЈП Охридски Комуналец Охрид
– Да ги почитува сите обврски кои ги превзеле со договорот за закуп, во спротивно ќе следи еднострано раскинување на договорот.

2.3 Трошоците за хигиена, приклучок и трошок за користење на електрична енергија паѓаат на товар на најповолниот понудувач.
– Трошокот за комунална такса изнесува 7,00 (седум денари) од м2 дневно.
– Договорот со најповолните понудувачи за точка I ќe се склучуваат за период од 3 (три) месеци.

III. Доставување на понуди
3.1 Право на учество на јавниот повик за изнајмување на урбана опрема има секое:
1. Правно лице кое има регистрирано деловно седиште во општина Охрид и кое не е во постапка за стечај или ликвидација. (Решение од ЦР на РСМ не постаро од 6 месеци)
2. Физичко лице кое е жител на општина Охрид
3. Секое физичко и правно лице има право да аплицира на јавниот оглас само за една од локациите предвидени во Програмата за поставување урбана опрема во општина Охрид за тековната година.
На избраниот најповолен понудувач му се забранува изнајмување или пренесување на правото на користење на урбана опрема на трети лица.
Право на учество на јавниот повик немаат:
 Физички и правни лица кои имаат неподмирени обврски (даноци и придонеси) кон општина Охрид и кон државата по основ на данок.
3.2 Понудувачот треба да достави:

– Понуда на унифициран образец; (Унифициранот образец може да се подигне во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид или на веб страната на ЈП Градски Пазар Охрид https://jpgradskipazarohrid.mk/
– Уплатница на име депозит за учество на износ од:
– 3.000 оо (три илјади) денари за урбаната опрема од 4 м²-(се однесува на типизираната куќарка бр.8)
– Уплатата се врши на следната сметка:
210-066616880194 депонент на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје- Охрид

За правни субјекти
• Потврда за регистрирана дејност (издадена од Централен регистар на PCM или соодветен документ-доказ дека припаѓа на соодветно здружение – не постари од 6 месеци),
• Потврда дeлa нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса и закуп на урбана опрема; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при Општина Охрид);
• Потврда дека не е поведена постапка за стечај и ликвидација;
• Фотокопија од лична карта на управителот;

За физички лица
• Фотокопија од лична карта
• Потврда дека нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса и закуп на урбана опрема; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при општина Охрид);

Депозитот на учесниците за типизираната куќарка бр.8 кои нема да бидат избрани, како најповолни понудувачи, за одредена урбана опрема е повратен, додека за учесниците кои ќе добијат урбана опрема на јавното наддавање ќe биде одбиен од вкупната цена на склучениот договор.

IV. Начин на доставување на понуда
Понудата треба да се достави во затворен плик со назнака:

„НЕ OTBOPAJ“
ЈП Градски Пазар Охрид
Комисија за спроведување на оглас за прибирање понуди за издавање на урбана опрема бр. 07/2021
ул: „Булевар Туристичка“ 6p.79 Охрид

НAПOMEНA:
Комисијата не сноси одговорност за ненавремена и неуредна достава на понудите.
Пример за адресирање на плик за достава на понуда:

“НE OTBOPAJ“
„Да не се отвора пред 13.07.2021 Оглас бp.07/2021 ЈП Градски Пазар Охрид
Комисија за спроведување на оглас за прибирање на понуди за издавање на
урбана опрема бр. 07/2021

ул “Булевар Туристичка “ бр. 79 Охрид
Понудата се доставува по пошта или лично во Архивата на ЈП Градски Пазар Охрид.
ЈП Градски Пазар Охрид нема никаква одговорност за ненавремена состава на понудата, нејзино предвремено отворање или губење на истата.

V.Начин на отворање

Понудите да се достават најдоцна до 13.07.2021 г во 12.00 часот.

 Електронското Јавното наддавање ке се одржи по евалуација на доставените понуди
 Јавното надавање ќe се одржи на www.eaukcijaohrid.mk . Напатствија, инструкции и лозинка во писмена форма ке добијат сите учесници кои ги исполниле условите на најмалку 3 (три) дена пред јавното наддавање
 За денот и часот на јавното наддавање учесниците ќe бидат известени на контакт адресата на понудувачот и web страната на ЈП Градски Пазар Охрид.
 За избран ќе се смета понудувачот кој понудил највисока цена за урбана опрема под услов да ги исполнил условите предвидени во точка 2.2.

VI. Предмет на јавно наддавање
Предмет на јавното наддавање е месечната конечна цена, за период од 3(три) месеци.
VII.Склучување на договор
Договор ќе се склучи со понудувачот кој понудил највисока цена на јавното наддавање.
Договорот ќе се склучи во рок од пет работни дена од денот на приемот на Известувањето за избор на најповолен понудувач.
Пред склучувањето на Договорот, понудувачот е должен во целост да изврши уплата на постигнатата цена на јавното наддавање.
По склучување на договорот пондувачот е должен да изврши подмирувањето на обврските кои произлегуваат од истиот, уплатата на комуналната такса и подмирување на обврската која произлегува од задолжението, како и склучување на договор за јавна чистота со JП “Охридски Комуналец” .Понудувач -физичко лице е должно во рок од 15 дена по склучување на договор да достави доказ за регулирани односи за вршење дејност со УЈП Охрид.
Доколку понудувачот кој понудил највисока цена на јавното наддавање, не склучи договор во цитираниот рок, договорниот орган може да склучи договор со следниот рангиран понудувач.
Приговорот во врска со јавното наддавање, понудувачот е должен да го достави до ЈП Градски Пазар најдоцна во рок од 3 дена од завршување на јавното наддавање. Надлежен орган по одлучување на сите приговори е Управниот Одбор на ЈП Градски Пазар, кој за приговорите ќе одлучува во рок од 3 работни дена по завршување на рокот за поднесување на приговорите.
Графичките прикази со нумерички ознаки на урбаната опрема, заинтересираните субјекти можат да ги превземат од web страната на ЈП Градски Пазар Охрид, https://jpgradskipazarohrid.mk/ или секој работен ден од 07.00-15.00 часот во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид.

Комисија за спроведување на поставка
за издавање на урбана опрема со
Решение бр. 03-356 од _08.07.2021 г

1. Наташа Стерјовска-Претседател
2. Соња Недеска
3. Гордана Малеска- член
и нивни заменици
1. Боро Павлоски-заменик претседател
2. Мириша Парталко-член
3. Костадинка Трајаноска-член

ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД
Директор
Кристина Крлеска Деспотоска

ОГЛАС бр. 06/2021 ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСТОР ЗА ПОСТАВАЊЕ МОБИЛНА ОПРЕМА –ДО 2 м²

Врз основа на Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2021 год. бр. 08-11545/41 од 29.12.2020 год. („Сл.гласник на општина Охрид бр.16/2020), записникот бр. 19-2366/1 од 05.03.2021, Одлуката за поставување на урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) во Општина Охрид бр. 08-4086/51 од 28.04.2021 година и Одлука за донесување на Правилникот со кој се утврдени начинот и условите за изнајмување на урбана опрема за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Охрид бр. 08-4086/18 од 28.04.2021, како и член 6 од Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП Градски Пазар, Директорот на ЈП Градски Пазар Охрид објавува:

ОГЛАС бр. 06/2021
ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРОСТОР ЗА ПОСТАВАЊЕ МОБИЛНА ОПРЕМА –ДО 2 м²

ЈП Градски Пазар Охрид издава на простор-локација за поставување мобилна oпpeма до 2 м²- за намена продажба на пченки

I. Издавање на простор-локација за поставување мобилна oпpeма до 2 м² за намена: продажба на пченки-вкупно 8
 Плоштад Крушевска Република- вкупно 3
 Kej Македонија-вкупно -5 (пет)

Во поглед на поставањето на мобилната опрема, истата е предвидено да биде поставена Плоштадот Крушевска Република и на потегот на Кеј Македонија
Издавањето на просторот ќе биде за времетраење од 3(три) месеци.

II. Почетна цена за издавање на простор-локација за поставување мобилна oпpeма до 2 м²- за намена продажба на пченки

 локација за мобилна опрема до 2 м² за намена продажба на пченки- со почетна цена од 2.500.оо (двеилјади и петстотини) денари месечно .

2.1 Во почетната цена за издавање на простор-локација за поставување мобилна oпpeма до 2 м²- за намена продажба на пченки, не се содржани трошоците за комунална такса, одржување на хигиена,
Целиот износ од договорениот надомест за закуп да го плати во рок од 3 работни дена од известувањето за најповолен понудувач. Во спротивно договорот за закуп на урбана опрема ќе биде склучен со наредно рангираниот учесник на јавниот повик.
– Да овозможи непречен увид од страна на закуподавачот во секое време, со или без претходна најава за истото.
– Комуналните услуги, редовно да ги сервисираат кон ЈП Охридски Комуналец Охрид.
– Да ги почитува сите обврски кои ги превзеле со договорот за закуп, во спротивно ќе следи еднострано раскинување на договорот.

2.3 Трошоците за хигиена, паѓаат на товар на најповолниот понудувач.
– Трошокот за комунална такса изнесува 7,00 (седум денари) од м2 дневно.
– Договорот со најповолните понудувачи за точка I ќe се склучуваат за период од 3 (три) месеци.

III. Доставување на понуди
3.1 Право на учество на јавниот повик за издавање на простор-локација за поставување мобилна oпpeма до 2 м²- за намена продажба на пченки има секое:
1. Правно лице кое има регистрирано деловно седиште во општина Охрид и кое не е во постапка за стечај или ликвидација. (Решение од ЦР на РСМ не постаро од 6 месеци)
2. Физичко лице кое е жител на општина Охрид
3. Секое физичко и правно лице има право да аплицира на јавниот оглас само за една од локациите предвидени во Програмата за поставување урбана опрема во општина Охрид за тековната година.
На избраниот најповолен понудувач му се забранува изнајмување или пренесување на правото на користење на урбана опрема на трети лица.
Право на учество на јавниот повик немаат:
 Физички и правни лица кои имаат неподмирени обврски (даноци и придонеси) кон општина Охрид и кон државата по основ на данок.
3.2 Понудувачот треба да достави:

– Понуда на унифициран образец; (Унифициранот образец може да се подигне во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид или на веб страната на ЈП Градски Пазар Охрид https://jpgradskipazarohrid.mk/

За правни субјекти
• Потврда за регистрирана дејност (издадена од Централен регистар на PCM или соодветен документ-доказ дека припаѓа на соодветно здружение – не постари од 6 месеци),
• Потврда дeлa нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса и закуп на урбана опрема; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при опшгина Охрид);
• Потврда дека не е поведена постапка за стечај и ликвидација;
• Фотокопија од лична карта на управителот;

За физички лица
• Фотокопија од лична карта
• Потврда дека нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса и закуп на урбана опрема; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при општина Охрид);

IV. Начин на доставување на понуда
Понудата треба да се достави во затворен плик со назнака:

„НЕ OTBOPAJ“
ЈП Градски Пазар Охрид
Комисија за спроведување на оглас за прибирање понуди за издавање на урбана опрема бр. 06/2021
ул: „Булевар Туристичка“ 6p.79 Охрид

НAПOMEНA:
Комисијата не сноси одговорност за ненавремена и неуредна достава на понудите.
Пример за адресирање на плик за достава на понуда:

“НE OTBOPAJ“
„Да не се отвора пред 05.07.2021 Оглас бp.06/2021 ЈП Градски Пазар Охрид
Комисија за спроведување на оглас за прибирање на понуди за издавање на
урбана опрема бр. 06/2021

ул “Булевар Туристичка “ бр. 79 Охрид
Понудата се доставува по пошта или лично во Архивата на ЈП Градски Пазар Охрид.
ЈП Градски Пазар Охрид нема никаква одговорност за ненавремена состава на понудата, нејзино предвремено отворање или губење на истата.

V.Начин на отворање

Понудите да се достават најдоцна до 05.07.2021 г во 12.00 часот.

 Електронското Јавното наддавање ке се одржи по евалуација на доставените понуди
 Јавното надавање ќe се одржи на www.eaukcijaohrid.mk . Напатствија, инструкции и лозинка во писмена форма ке добијат сите учесници кои ги исполниле условите на најмалку 3 (три) дена пред јавното наддавање
 За денот и часот на јавното наддавање учесниците ќe бидат известени на контакт адресата на понудувачот и web страната на ЈП Градски Пазар Охрид.
 За избран ќе се смета понудувачот кој понудил највисока цена за простор-локација под услов да ги исполнил условите предвидени во точка 2.1.

VI. Предмет на јавно наддавање
Предмет на јавното наддавање е месечната конечна цена, за период од 3(три) месеци
VII.Склучување на договор
Договор ќе се склучи со понудувачот кој понудил највисока цена на јавното наддавање.
Договорот ќе се склучи во рок од пет работни дена од денот на приемот на Известувањето за избор на најповолен понудувач.
Пред склучувањето на Договорот, понудувачот е должен во целост да изврши уплата на постигнатата цена на јавното наддавање.
По склучување на договорот понудувачот е должен да изврши подмирување на обврските кои произлегуваат од истиот, уплатата на комуналната такса и подмирување на обврската која произлегува од задолжението, како и склучување на договор за јавна чистота со JП “Охридски Комуналец”. Понудувач -физичко лице е должно во рок од 15 дена по склучување на договор да достави доказ за регулирани односи за вршење дејност со УЈП Охрид.
Доколку понудувачот кој понудил највисока цена на јавното наддавање, не склучи договор во цитираниот рок, договорниот орган може да склучи договор со следниот рангиран понудувач.
Приговорот во врска со јавното наддавање, понудувачот е должен да го достави до ЈП Градски Пазар најдоцна во рок од 3 дена од завршување на јавното наддавање. Надлежен орган по одлучување на сите приговори е Управниот Одбор на ЈП Градски Пазар, кој за приговорите ќе одлучува во рок од 3 работни дена по завршување на рокот за поднесување на приговорите.
Графичките прикази со нумерички ознаки на урбаната опрема, заинтересираните субјекти можат да ги превземат од web страната на ЈП Градски Пазар Охрид, https://jpgradskipazarohrid.mk/ или секој работен ден од 07.00-15.00 часот во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид.

Комисија за спроведување на поставка
за издавање на урбана опрема со
Решение бр. 03-349 /1 од _01.07.2021 г

1. Наташа Стерјовска-Претседател
2. Костадинка Трајаноска-член
3. Гордана Малеска- член
и нивни заменици
1. Боро Павлоски-заменик претседател
2. Мириша Парталко-член
3. Соња Недеска-член

 

ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД
Директор
Кристина Крлеска Деспотоска

 

Превземи оглас PDF

 

ОГЛАС бр. 05/2021 ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА СУВЕНИРИ

Врз основа на Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2021 год. бр. 08-11545/41 од 29.12.2020 год. („Сл.гласник на општина Охрид бр.16/2020), записникот бр. 19-2366/1 од 05.03.2021, Одлуката за поставување на урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) во Општина Охрид бр. 08-4086/51 од 28.04.2021 година и Одлука за донесување на Правилникот со кој се утврдени начинот и условите за изнајмување на урбана опрема за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Охрид бр. 08-4086/18 од 28.04.2021, Директорот на ЈП Градски Пазар Охрид објавува:

ОГЛАС бр. 05/2021
ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА СУВЕНИРИ

ЈП Градски Пазар Охрид издава урбана опрема за комерцијално користење. Урбаната опрема се издава за следната намена:

I. Урбана oпpeмa за продажба на сувенири -__
 Плоштад Крушевска Република- вкупно 3 типизирани куќарки
– 2 (две) од – 2.2 м2
– 1 (една) од – 4м2
 Kej Македонија-вкупно -4 (четири) типизирани куќарки
-4 (четири) од- 4 м2

Графички приказ со нумерички ознаки на урбана опрема се дадени во изводот од Годишната програма за поставување урбана опрема за 2021 година.
Урбаната опрема и локациите ќе се издаваат за времетраење од 4(четири) месеци.

II. Почетна цена за издавање на урбана опрема е:

 урбана опрема 4 м² за продажбата на сувенири со почетна цена од 8.000.00 (осум илјади денари)
 урбана опрема 2.2 м² за продажбата на сувенири со почетна цена од 5.000.оо (пет илјади) денари

2.1 Почетните цени за издавање на урбана опрема се однесуваат за период од 30 (триесет) дена.

2.2 Во почетната цена за издавање на урбана опрема, не се содржани трошоците за комунална такса, одржување на хигиена, приклучок и трошок за електрична енергија.
– Целиот износ од договорениот надомест за закуп да го плати во рок од 3 работни дена од известувањето за најповолен понудувач. Во спротивно договорот за закуп на урбана опрема ќе биде склучен со наредно рангираниот учесник на јавниот повик.
– Редовно да ја одржува урбаната опрема која ја закупил и по завршувањето на договорот за закуп истата да ја предаде на закуподавачот во состојба каква што ја презел од него.
– Да овозможи непречен увид на урбаната опрема од страна на закуподавачот во секое време, со или без претходна најава за истото.
– Должни се да обезбедат времено броило(приклучок) за струја, со што потрошувачката на потрошена електрична енергија паѓа на товар на закупецот.
– Комуналните услуги, редовно да ги сервисираат кон ЈП Охридски Комуналец Охрид.
– Да ги почитува сите обврски кои ги превзеле со договорот за закуп, во спротивно ќе следи еднострано раскинување на договорот.

2.3 Трошоците за хигиена, приклучок и трошок за користење на електрична енергија паѓаат на товар на најповолниот понудувач.
– Трошокот за комунална такса изнесува 7,00 (седум денари) од м2 дневно.
– Договорот со најповолните понудувачи за точка I ќe се склучуваат за период од 4 (четири) месеци.

III. Доставување на понуди
3.1 Право на учество на јавниот повик за изнајмување на урбана опрема има секое:
1. Правно лице кое има регистрирано деловно седиште во општина Охрид и кое не е во постапка за стечај или ликвидација. (Решение од ЦР на РСМ не постаро од 6 месеци)
2. Физичко лице кое е жител на општина Охрид
3. Секое физичко и правно лице има право да аплицира на јавниот оглас само за една од локациите предвидени во Програмата за поставување урбана опрема во општина Охрид за тековната година.
На избраниот најповолен понудувач му се забранува изнајмување или пренесување на правото на користење на урбана опрема на трети лица.
Право на учество на јавниот повик немаат:
 Физички и правни лица кои имаат неподмирени обврски (даноци и придонеси) кон општина Охрид и кон државата по основ на данок.
3.2 Понудувачот треба да достави:

– Понуда на унифициран образец; (Унифициранот образец може да се подигне во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид или на веб страната на ЈП Градски Пазар Охрид https://jpgradskipazarohrid.mk/
– Уплатница на име депозит за учество на износ од:
– 8.000 оо (осум илјади) денари за урбаната опрема од 4 м²
– 5.000 оо (пет илјади) денари за урбаната опрема од 2.2 м²
– Уплатата се врши на следната сметка:
210-066616880194 депонент на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје- Охрид

За правни субјекти
• Потврда за регистрирана дејност (издадена од Централен регистар на PCM или соодветен документ-доказ дека припаѓа на соодветно здружение – не постари од 6 месеци),
• Потврда дeлa нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса и закуп на урбана опрема; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при Општина Охрид);
• Потврда дека не е поведена постапка за стечај и ликвидација;
• Фотокопија од лична карта на управителот;

За физички лица
• Фотокопија од лична карта
• Потврда дека нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса и закуп на урбана опрема; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при општина Охрид);

Депозитот на учесниците кои нема да бидат избрани, како најповолни понудувачи, за одредена урбана опрема е повратен, додека за учесниците кои ќе добијат урбана опрема на јавното наддавање ќe биде одбиен од вкупната цена на склучениот договор.

IV. Начин на доставување на понуда
Понудата треба да се достави во затворен плик со назнака:

„НЕ OTBOPAJ“
ЈП Градски Пазар Охрид
Комисија за спроведување на оглас за прибирање понуди за издавање на урбана опрема бр. 05/2021
ул: „Булевар Туристичка“ 6p.79 Охрид

НAПOMEНA:
Комисијата не сноси одговорност за ненавремена и неуредна достава на понудите.
Пример за адресирање на плик за достава на понуда:

“НE OTBOPAJ“
„Да не се отвора пред 21.06.2021 Оглас бp.05/2021 ЈП Градски Пазар Охрид
Комисија за спроведување на оглас за прибирање на понуди за издавање на
урбана опрема бр. 05/2021

ул “Булевар Туристичка “ бр. 79 Охрид
Понудата се доставува по пошта или лично во Архивата на ЈП Градски Пазар Охрид.
ЈП Градски Пазар Охрид нема никаква одговорност за ненавремена состава на понудата, нејзино предвремено отворање или губење на истата.

V.Начин на отворање

Понудите да се достават најдоцна до 21.06.2021 г во 12.00 часот.

 Електронското Јавното наддавање ке се одржи по евалуација на доставените понуди
 Јавното надавање ќe се одржи на www.eaukcijaohrid.mk . Напатствија, инструкции и лозинка во писмена форма ке добијат сите учесници кои ги исполниле условите на најмалку 3 (три) дена пред јавното наддавање
 За денот и часот на јавното наддавање учесниците ќe бидат известени на контакт адресата на понудувачот и web страната на ЈП Градски Пазар Охрид.
 За избран ќе се смета понудувачот кој понудил највисока цена за урбана опрема под услов да ги исполнил условите предвидени во точка 2.2.

VI. Предмет на јавно наддавање
Предмет на јавното наддавање е месечната конечна цена, за период од 4(четири) месеци.
VII.Склучување на договор
Договор ќе се склучи со понудувачот кој понудил највисока цена на јавното наддавање.
Договорот ќе се склучи во рок од пет работни дена од денот на приемот на Известувањето за избор на најповолен понудувач.
Пред склучувањето на Договорот, понудувачот е должен во целост да изврши уплата на постигнатата цена на јавното наддавање.
По склучување на договорот подувачот е должен да изврши подмирувањето на обврските кои произлегуваат од истиот, уплатата на комуналната такса и подмирување на обврската која произлегува од задолжението, како и склучување на договор за јавна чистота со JП “Охридски Комуналец”
Доколку понудувачот кој понудил највисока цена на јавното наддавање, не склучи договор во цитираниот рок, договорниот орган може да склучи договор со следниот рангиран понудувач.
Приговорот во врска со јавното наддавање, понудувачот е должен да го достави до ЈП Градски Пазар најдоцна во рок од 3 дена од завршување на јавното наддавање. Надлежен орган по одлучување на сите приговори е Управниот Орган на ЈП Градски Пазар, кој за приговорите ќе одлучува во рок од 3 работни дена по завршување на рокот за поднесување на приговорите.
Графичките прикази со нумерички ознаки на урбаната опрема, заинтересираните субјекти можат да ги превземат од web страната на ЈП Градски Пазар Охрид, https://jpgradskipazarohrid.mk/ или секој работен ден од 07.00-15.00 часот во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид.

Комисија за спроведување на поставка
за издавање на урбана опрема со
Решение бр. 03-283/1од _10.06.2021 г

1. Наташа Стерјовска-Претседател
2. Костадинка Трајаноска-член
3. Гордана Малеска- член
и нивни заменици
1. Боро Павлоски-заменик претседател
2. Мириша Парталко-член
3. Соња Недеска-член

ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД
Директор
Кристина Крлеска Деспотоска

ОГЛАС бр. 05/2021 ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА СУВЕНИРИ – PDF

Извод од Прогарама Крушевска Република – Превземи

Извод од Прогарама Кej Македонија – Превземи

Понуда – Превземи

ОГЛАС бр. 04/2021 ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА

ЈП Градски Пазар Охрид издава урбана опрема за комерцијално користење. Урбаната опрема се издава за следната намена:

I. Урбана oпpeмa за продажба на храна и сувенири -__
– на ул. „Македонија„ – вкупно _ 14
– Пешачка патека Студенчишта –Парк- вкупно 4

Графички приказ со нумерички ознаки на урбана опрема се дадени во изводот од Годишната програма за поставување урбана опрема за 2021 година.
Урбаната опрема ќе се издаваат за времетраење од 4(четири) месеци.

II. Почетна цена за издавање на урбана опрема е:
-урбана опрема 4 м² за продажбата на храна со почетна цена од 8.000.оо (осум илјади) денари.

-урбана опрема 2.2 м² за продажбата на сувенири со почетна цена од 5.000.оо (пет илјади) денари .

2.1 Почетните цени за издавање на урбана опрема се однесуваат за период од 30 (триесет) дена.

2.2 Во почетната цена за издавање на урбана опрема, не се содржани трошоците за комунална такса, одржување на хигиена, приклучок и трошок за електрична енергија.
– Целиот износ од договорениот надомест за закуп да го плати во рок од 3 работни дена од склучување на договорот за закуп. Во спротивно договорот ќе биде ништовен и право на закуп на урбана опрема ќе има наредно рангираниот учесник на јавниот повик.
– Редовно да ја одржува урбаната опрема која ја закупил и по завршувањето на договорот за закуп истата да ја предаде на закуподавачот во состојба каква што ја презел од него.
– Да овозможи непречен увид на урбаната опрема од страна на закуподавачот во секое време, со или без претходна најава за истото.
– Должни се да обезбедат времено (приклучок) за струја, со што потрошувачката на потрошена електрична енергија паѓа на товар на закупецот.
– Паушалот за надомест на вода, редовно да го сервисираат кон ЈП Водовод Охрид.
– Комуналните услуги, како и трошоците за отпадни води, редовно да ги сервисираат кон ЈП Охридски Комуналец Охрид и ЈП Нискоградба.
– Да ги почитува сите обврски кои ги превзеле со договорот за закуп, во спротивно ќе следи еднострано раскинување на договорот.

2.3 Трошоците за хигиена, приклучок и трошок за користење на електрична енергија паѓаат на товар на најповолниот понудувач.
– Трошокот за комунална такса изнесува 7,00 (седум денари) од м2 дневно.
– Договорот со најповолните понудувачи за точка I ќe се склучуваат за период од 4 (четири) месеци.

IП. Доставување на понуди
3.1 Право на учество на јавниот повик за изнајмување на урбана опрема има секое:
1. Правно лице кое има регистрирано деловно седиште во општина Охрид и кое не е во постапка за стечај или ликвидација. (Решение од ЦР на РСМ не постаро од 6 месеци)
2. Физичко лице кое е жител на општина Охрид
3. Секое физичко и правно лице има право да аплицира на јавниот оглас само за една од локациите предвидени во Програмата за поставување урбана опрема во општина Охрид за тековната година.

На избраниот најповолен понудувач му се забранува изнајмување или пренесување на правото на користење на урбана опрема на трети лица.
Право на учество на јавниот повик немаат:
-Физички и правни лица кои имаат неподмирени обврски (даноци и придонеси) кон општина Охрид и кон државата по основ на данок.
3.2 Понудувачот треба да достави:

– Понуда на унифициран образец; (Унифициранот образец може да се подигне во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид или на веб страната на ЈП Градски Пазар Охрид https://jpgradskipazarohrid.mk/
– Уплатница на име депозит за учество на износ од 3.000 оо (три илјади) денари.
– Уплатата се врши на следната сметка:
жиро с-ка 210-066616880194 депонент на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, подруж. Охрид

За правни субјекти
• Потврда за регистрирана дејност (издадена од Централен регистар на PCM или соодветен документ-доказ дека припаѓа на соодветно здружение – не постари од 6 месеци),
• Потврда дeлa нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса и закуп на урбана опрема; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при опшгина Охрид);
• Потврда дека не е поведена постапка за стечај и ликвидација
• Фотокопија од лична карта на управителот

За физички лица
• Фотокопија од лична карта
• Потврда дека нема заостанати обврски кон општина Охрид-Локална самоуправа по основ комунална такса и закуп на урбана опрема; (потврдата ја издава Сектор за финансиски прашања при општина Охрид);
Депозитот на учесниците кои нема да бидат избрани за одредена урбана опрема е повратен, додека за учесниците кои ќе добијат урбана опрема на јавното наддавање ќe биде одбиен од вкупната цена на склучениот договор.

IV. Начин на доставување на понуда
Понудата треба да се достави во затворен плик со назнака:

„НЕ OTBOPAJ“
ЈП Градски Пазар Охрид
Комисија за спроведување на оглас за прибирање понуди за издавање на урбана опрема бр. 04/2021
Дел: , урбана опрема бр.
(се внесува делот и бројот на урбана опрема за кoj пoнyдyвaчот учествува,
НА ПРИМЕР I — продажба на храна, урбана опрема бр. 5)
ул: „Булевар Туристичка“ 6p.79 Охрид

НAПOMEНA:
Комисијата не сноси одговорност за ненавремена и неуредна достава на понудите.
Пример за адресирање на плик за достава на понуда:

“НE OTBOPAJ“
„Да не се отвора пред 25.05.2021 Оглас бp.04/2021 ЈП Градски Пазар Охрид
Комисија за спроведување на оглас за прибирање на понуди за издавање на
урбана опрема бр. 04/2021

Дел: , урбана опрема бр.
(се внесува делот и бројот на урбана опрема за кој
понудувачот учествува)
ул “Булевар Туристичка “ бр. 79 Охрид
Понудата се доставува по пошта или лично во Архивата на ЈП Градски Пазар Охрид.
ЈП Градски Пазар Охрид нема никаква одговорност за ненавремена состава на понудата, нејзино предвремено отворање или губење на истата.

V.Начин на отворање

Понудите да се достават најдоцна до 25.05.2021 г во 12.00 часот.

-Електронското Јавното наддавање ке се одржи по евалуација на доставените понуди
– Јавното надавање ќe се одржи на www.eaukcijaohrid.mk . Напатствија, инструкции и лозинка во писмена форма ке добијат сите учесници кои ги исполниле условите на најмалку 3 (три) дена пред јавното наддавање
– За денот и часот на јавното наддавање учесниците ќe бидат известени на контакт адресата на понудувачот и web страната на ЈП Градски Пазар Охрид.
– За избран ќе се смета понудувачот кој понудил највисока цена за урбана опрема под услов да ги
исполнил условите предвидени во точка 3.2.

VI. Предмет на јавно наддавање
Предмет на јавното наддавање е четири месечната конечна цена, т.е за период од 4(четири) месеци
XI.Склучување на договор
Договор ќе се склучи со понудувачот кој понудил највисока цена на јавното наддавање.
Договорот ќе се склучи во рок од пет работни дена од денот на приемот на Известувањето за избор на најповолен понудувач.
Пред склучувањето на Договорот , понудувачот е должен во целост да ги подмири сите трошоци кои произлегуваат од постапката , вклучувајќи ја и комуналната такса.
По склучување на договорот и подмирувањето на обврските кои произлегуваат од истиот, уплатата на комуналната такса и подмирување на обврската која произлегува од задолжението, како и склучување на договор за јавна чистота со JП “Охридски Комуналец”
Доколку понудувачот кој понудил највисока цена на јавното наддавање, не склучи договор во цитираниот рок, договорниот орган може да склучи договор со следниот рангиран понудувач.
Графичките прикази со нумерички ознаки на урбаната опрема, заинтересираните субјекти можат да ги превземат од web страната на ЈП Градски Пазар Охрид, https://jpgradskipazarohrid.mk/ или секој работен ден од 07.00-15.00 часот во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид.

Комисија за спроведување на поставка
за издавање на урбана опрема со
Решение бр. 03-230/1од _12.05.2021 г

1. Наташа Стерјовска-Претседател
2. Костадинка Трајаноска-член
3. Гордана Малеска- член
и нивни заменици
1. Боро Павлоски-заменик претседател
2. Мириша Парталко-член
3. Соња Недеска-член

ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД
Директор
Кристина Крлеска Деспотоска

Превземи PDF

ОГЛАС За издавње на деловни простории и јавен тоалет

Врз основа на Одлуката на Управниот Одбор на ЈП Градски Пазар – Охрид бр 02-196/3 од 19.03.2020 , ЈП Градски Пазар обајвува дека се издаваат следние деловни простории и јавен тоалет :
1. Деловен простор бр.1 со површина од 30 м2 , почетна цена 13,927.00
2. Деловен простор бр.2, со површина од 30 м2, почетна цена 13,736.00
3. Деловен простор бр.6, со површина од 30м2, почетна цена 16,071.00
4. Деловен простор бр.7, со површина од 30 м2, почетна цена 16.687.00
5.Деловен простор бр.8, со површина од 30 м2, почетна цена 17,610.00
5. Јавен тоалет со површина од 28 м2почетна цена 7,258.00

Минималната цена за издавање на деловните простории и јавниот тоалет е утврдена од од овластен проценител.
Право на учество имаат сите правни лица кои своите понуди треба да ги достават во затворен плик во архивата на ЈП Градски Пазар – Охрид до 30.03.2020 година до 13.00 часот.
Правните лица во затворен плик треба да достават:
– Понуда за изнајмување на Деловен простор со реден број, заверена со потпис и печат од понудувачот;
– Потврда од централен регистар за обавување на дејност и тековна состојба (не постара од 6 месеци)
Критериуми за издавање на деловен простор и јавен тоалет:
1. Највисока понуда;
2. Редовно сервисирање на обврските спрема ЈП Градски Пазар – Охрид;
3. Доколку има исти понуди за еден ист деловен објект право на предност ќе има стариот закупец;
4. Изборот за најповолни понуди ќе го изврши формирана Комисја која ќе постапува и одлучува условите и критериумите кои ги исполнуваат барателите за закуп.

ЈП Градски Пазар – Охрид
Директор,
Кристина Крлеска-Деспотоска

Превземи PDF

ИЗВЕСТУВАЊЕ во врска со превземање на дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на Корона Вирусот

Почитувани,

ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ, согласно Одлуките на Владата на РСМ, во врска со превземање на дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на Корона Вирусот, во затворениот Зелен Пазар СЕ МОЛАТ да се придржуваат на следното:

– Продавачите да стојат исклучиво на своето продажно место да нема групирање и да носат заштитни маски и ракавици со цел зачувување на здравјето на сите.
-Потрошувачите, затворениот Зелен Пазар исклучиво да го користат за снабдување на неопходни потреби, без подолго да се задржуваат во истиот со цел да не се прави гужва.

Доколку не се почитуваат мерките, ЈП Градски Пазар е спремен да превземе дополнителни мерки за заштита, со редуцирање на протокот на луѓе (ограничување на влез-излез) внатре во затворениот Зелен Пазар.

Ве молиме за почитување на Мерките за превенција од ширење на Корона Вирусот.

ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ, по завршување на работното време во Затворениот Зелен Пазар согласно Одлуките на Владата на РСМ, во врска со превземање на дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на Корона Вирусот ќе се врши целосна дезинфекција,дезинсекција и дератизација од страна на Центарот за јавно здравје Охрид.

Ве молиме робата која ја имате да не биде изложена, односно целосно да се испразнети продажните места-тезги, на нив да нема прехрабени производи.

Со почит,

ЈП Градски Пазар Охрид

ОГЛАС За продажба на расходовани метални тезги

ЈП Градски Пазар Охрид, врши продажба на расходовани метални тезги, поставени на отворениот Зелен Пазар на Бул. Туристичка бр. 79.
По Одлука на Управниот Одбор на ЈП Градски Пазар Охрид бр. 02-117/7 од 14.02.2020 година, ЈП Градски Пазар ќе врши оттуѓување на расходовани метални тезги и тоа:

-Комплетни метални тезги за расходовање по цена од 2.000,00 денари/парче
-некомплетни метални тезги за расходовање по цена од 10,00 денари /кг

Продажбата ќе се врши од 02.03.2020 до 06.03.2020 година , во стариот отворен Зелен Пазар од 08.00 до – 14.00 часот

Превземи оглас