ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ | ДЕЈНОСТ | ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ | ФОТО ГАЛЕРИЈА | МАПИ НА ПАЗАРИ


ОСНОВАЊЕ НА ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР – ОХРИД

Советот на Општина Охрид со одлука бр.07-2151/22 од 30.08.2010 година го основа Јавното Претпријатие ГРАДСКИ ПАЗАР – ОХРИД, се со цел да овозможи квалитетно и организирано вршење на дејноста управување со пазари на големо и мало на територијата на општина Охрид.

По донесувањето на статутарниот акт и формирањето на органите на управување односно по исполнувањето на законските предуслови. Јавното претпријатие Градски Пазар – Охрид, на ден 13.12.2010 год се стекна со правен субјективитет во правниот промет откако се изврши упис во Централниот Регистар.