ОГЛАС ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ

ОГЛАС бр. 20/2023 За давање под закуп објекти (деловен простор) во ЈП Градски Пазар Охрид за период од две години

ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД
ОГЛАС бр. 20/2023
За давање под закуп објекти (деловен простор) во ЈП Градски Пазар Охрид за период од две години

Комисијата за спроведување на постапка за издавање на деловен простор под наем бр. 03-510/1 од 02.10.2023 врз основа на член 40 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост ….
Оглас тука….

ОГЛАС бр. 19/2023 ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗАБАВА НА ОТВОРЕНО

ОГЛАС бр. 19/2023
ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗАБАВА НА ОТВОРЕНО

ЈП Градски Пазар Охрид издава простор – локација за поставување урбана опрема забава на отворено. Урбаната опрема се издава за следната намена:

1. Урбана oпpeмa за забава на отворено

Кеј Македонија
Графички приказ со нумерички ознаки на урбана опрема се дадени на шематскиот приказ во прилог.
Оглас тука….

ОГЛАС бр. 18/2023 ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА МОБИЛНА УРБАНА ОПРЕМА

ОГЛАС бр. 18/2023
ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА МОБИЛНА УРБАНА ОПРЕМА

ЈП Градски Пазар Охрид издава простор – локација за поставување на мобилна урбана опрема за комерцијално користење. Урбаната опрема се издава на:

1. Површина за поставување на мобилна опрема – 1 локација

Горица
Локацијата се наоѓа:
• Горица
Графички приказ со нумерички ознаки на урбана опрема се дадени на шематскиот приказ во прилог.
Урбаната опрема ќе се издаваат за времетраење од 20.07.2023 до 20.08.2023 година.
Оглас тука …

ОГЛАС бр. 17/2023 ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА МОБИЛНА УРБАНА ОПРЕМА

ОГЛАС бр. 17/2023
ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА МОБИЛНА УРБАНА ОПРЕМА
ЈП Градски Пазар Охрид издава простор – локација за поставување на мобилна урбана опрема за комерцијално користење. Урбаната опрема се издава за следната намена:

1. Урбана oпpeмa за продажба на пченки костени семки и др.производи – 4 локациии

Локациите за поставување на мобилна урбана се наоѓаат на Кеј Македонија и Плоштад Св.Климент Охридски.

Графички приказ со нумерички ознаки на урбана опрема се дадени на шематскиот приказ во
прилог.
Урбаната опрема ќе се издаваат за времетраење од 20.07.2023 до 20.09.2023 година.
Оглас тука ….

ОГЛАС бр. 16/2023 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОР И ПРОДАЖЕН ПУНКТ – ТИПИЗИРАНИ КУЌАРКИ ЗА ПРОДАЖБА НА ХРАНА И СУВЕНИРИ

ОГЛАС бр. 16/2023
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОР И ПРОДАЖЕН ПУНКТ – ТИПИЗИРАНИ КУЌАРКИ ЗА ПРОДАЖБА НА ХРАНА И СУВЕНИРИ

ЈП Градски Пазар Охрид издава простор – локација и урбана опрема за комерцијално користење, сместен во соодветен продажен пункт. Просторот и урбаната опрема се издава за следната намена:

Оглас тука…

ОГЛАС бр. 15/2023 ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА СУВЕНИРИ

ОГЛАС бр. 15/2023
ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА СУВЕНИРИ

ЈП Градски Пазар Охрид издава простор – локација за поставување урбана опрема за комерцијално користење. Урбаната опрема се издава за следната намена:
Оглас тука…

ОГЛАС бр. 7/2023 ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗАБАВА НА ОТВОРЕНО

ОГЛАС бр. 7/2023
ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗАБАВА НА ОТВОРЕНО

ЈП Градски Пазар Охрид издава простор – локација за поставување урбана опрема забава на отворено. Урбаната опрема се издава за следната намена:

1. Урбана oпpeмa за забава на отворено

Оглас тука….

ОГЛАС бр. 14/2023 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОР ЗА УРБАНА ОПРЕМА – ПОКРИЕН ШАНК

ОГЛАС бр. 14/2023
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОР ЗА УРБАНА ОПРЕМА – ПОКРИЕН ШАНК
ОГЛАС бр. 14/2023
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОР ЗА УРБАНА ОПРЕМА – ПОКРИЕН ШАНК

ЈП Градски Пазар Охрид издава простор – локација за урбана опрема – покриен шанк за комерцијално користење. Просторот се издава за следната намена:

1. Простор – локација за урбана опрема – покриен шанк за комерцијално користење

Локација: Кеј Македонија

Графички приказ со нумерички ознаки на урбана опрема дадени во шематскиот приказ во прилог, составен дел на овој оглас.
Просторот локација за урбана опрема – покриен шанк ќе се издава за времетраење од 01.07.2023 до 31.10.2023 година.
Оглас тука …..

Известување во врска со огласи за Електронско наддавање Почитувани во Прилог следува Упатство за користење на интернет страната за аукции.

Известување во врска со огласи за Електронско наддавање Почитувани во Прилог следува Упатство за користење на интернет страната за аукции. Со Ваше најавување на веб страната http://www.eaukcijaohrid.mk можете да проверите кога е закажана аукцијата во точно определен рок. Симнете го Упатството тука…

ОГЛАС бр. 13/2023 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОР

ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОР И ПРОДАЖЕН ПУНКТ – ТИПИЗИРАНА КУЌАРКА ЗА ПРОДАЖБА НА ХРАНА И СУВЕНИРИ
ЈП Градски Пазар Охрид издава простор – локација и урбана опрема за комерцијално користење, сместен во соодветен продажен пункт. Просторот и урбаната опрема се издава за следната намена:

Оглас тука…..