ОГЛАС бр. 8/2023 ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА-ТИПИЗИРАНИ ТЕЗГИ ЗА СУВЕНИРИ

Врз основа на Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2024 год. бр. 08 – 2953/3год. од 14.03.2024 год („Сл.гласник на општина Охрид бр.3/2024), Одлуката за поставување на урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) во општина Охрид бр. 08 – 4478/11 од 16.04.2024 година, Извод бр.19-5506/2 од 16.05.2024г. и Извод бр.19-5733/2 од 27.05.2024г. од Општина Охрид, Одлука бр.02-217/4 од 23.05.2024 год. и Одлика бр.02-228/3 од 30.05.2024 год. од Управен одбор на ЈП Градски пазар, ВД Директорот на ЈП Градски Пазар Охрид објавува:

ОГЛАС бр. 8/2023
ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА-ТИПИЗИРАНИ ТЕЗГИ ЗА СУВЕНИРИ

ЈП Градски Пазар Охрид издава простор – локација за поставување урбана опрема за продажба-типизирани тезги за сувенири. Урбаната опрема се издава за следната намена:
Оглас тука…