ОГЛАС бр. 6/2024 ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СТАНИЦИ ЗА ПОДВИЖНА УРБАНА ОПРЕМА

Врз основа на Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2024 год. бр. 08 – 2953/3год. од 14.03.2024 год („Сл.гласник на општина Охрид бр.3/2024), Одлуката за поставување на урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) во општина Охрид бр. 08 – 4478/11 од 16.04.2024 година, Извод бр.19-5507/2 од 20.05.2024г. и Одлука од Управен одбор на ЈП Градски пазар бр.02-217/3 од 23.05.2024 год. ВД Директорот на ЈП Градски Пазар Охрид објавува:
ОГЛАС бр. 6/2024
ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА СТАНИЦИ ЗА ПОДВИЖНА УРБАНА ОПРЕМА

ЈП Градски Пазар Охрид издава простор – локација за поставување урбана опрема за комерцијално користење. Урбаната опрема се издава за следната намена
Оглас тука….