ОГЛАС бр. 7/2024 ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ВО ФУНКЦИЈА НА ТУРИСТИЧКИ КУЛТУРНИ И СПОРТСКИ НАСТАНИ ЗАБАВА НА ОТВОРЕНО

Врз основа на Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2024 год. бр. 08 – 2953/3год. од 14.03.2024 год („Сл.гласник на општина Охрид бр.3/2024), Одлуката за поставување на урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) во општина Охрид бр. 08 – 4478/11 од 16.04.2024 година, Извод бр.19-5508/2 од 20.05.2024г. од Општина Охрид и Одлука од Управен одбор на ЈП Градски пазар бр.02-217/5 од 23.05.2024 год. ВД Директорот на ЈП Градски Пазар Охрид објавува:

ОГЛАС бр. 7/2024
ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ВО ФУНКЦИЈА НА ТУРИСТИЧКИ КУЛТУРНИ И СПОРТСКИ НАСТАНИ ЗАБАВА НА ОТВОРЕНО

ЈП Градски Пазар Охрид издава простор – локација за поставување урбана опрема забава на отворено. Урбаната опрема се издава за следната намена:

1. Урбана oпpeмa за забава на отворено

Кеј Македонија
Графички приказ со нумерички ознаки на урбана опрема се дадени на шематскиот приказ во прилог.
Урбаната опрема ќе се издаваат за времетраење од 15.06.2024 до 15.09.2024 година.

Оглас тука …