ОГЛАС бр. 19/2023 ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗАБАВА НА ОТВОРЕНО

ОГЛАС бр. 19/2023
ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗАБАВА НА ОТВОРЕНО

ЈП Градски Пазар Охрид издава простор – локација за поставување урбана опрема забава на отворено. Урбаната опрема се издава за следната намена:

1. Урбана oпpeмa за забава на отворено

Кеј Македонија
Графички приказ со нумерички ознаки на урбана опрема се дадени на шематскиот приказ во прилог.
Оглас тука….