ОГЛАС бр. 18/2023 ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА МОБИЛНА УРБАНА ОПРЕМА

ОГЛАС бр. 18/2023
ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА МОБИЛНА УРБАНА ОПРЕМА

ЈП Градски Пазар Охрид издава простор – локација за поставување на мобилна урбана опрема за комерцијално користење. Урбаната опрема се издава на:

1. Површина за поставување на мобилна опрема – 1 локација

Горица
Локацијата се наоѓа:
• Горица
Графички приказ со нумерички ознаки на урбана опрема се дадени на шематскиот приказ во прилог.
Урбаната опрема ќе се издаваат за времетраење од 20.07.2023 до 20.08.2023 година.
Оглас тука …