ОГЛАС бр. 14/2023 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОР ЗА УРБАНА ОПРЕМА – ПОКРИЕН ШАНК

ОГЛАС бр. 14/2023
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОР ЗА УРБАНА ОПРЕМА – ПОКРИЕН ШАНК
ОГЛАС бр. 14/2023
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОР ЗА УРБАНА ОПРЕМА – ПОКРИЕН ШАНК

ЈП Градски Пазар Охрид издава простор – локација за урбана опрема – покриен шанк за комерцијално користење. Просторот се издава за следната намена:

1. Простор – локација за урбана опрема – покриен шанк за комерцијално користење

Локација: Кеј Македонија

Графички приказ со нумерички ознаки на урбана опрема дадени во шематскиот приказ во прилог, составен дел на овој оглас.
Просторот локација за урбана опрема – покриен шанк ќе се издава за времетраење од 01.07.2023 до 31.10.2023 година.
Оглас тука …..