ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА ЗА НАБАВКА НА Челични профили

Договорниот орган е ЈП Градски Пазар Охрид, адреса Булевар Туристичка бр. 79 Охрид, лице за контакт тел. 046/260 600, електронска адреса jpgradskipazar@yahoo.com, има потреба од набавка од Набавка на Челични профили

Предмет на набавка се Набавка на челични профили.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА на Челични профили (превземете овде)

ОГЛАСОТ ПО ЈАВНАТА НАБАВКА (превземете овде)