ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА ЗА НАБАВКА НА Потрошен материјал – железарија

Договорниот орган е ЈП Градски Пазар Охрид, адреса Булевар Туристичка бр. 79 Охрид, лице за контакт тел. 046/260 600, електронска адреса jpgradskipazar@yahoo.com, има потреба од НАБАВКА НА Потрошен материјал – железарија

Предмет на набавка Е ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА ЗА НАБАВКА НА Потрошен материјал – железарија.

ОГЛАСОТ ПО ЈАВНАТА НАБАВКА И ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА ЗА НАБАВКА НА Потрошен материјал – железарија (превземете овде)