ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА Градежни материјали

Договорниот орган е ЈП Градски Пазар Охрид, адреса Булевар Туристичка бр. 79 Охрид, лице за контакт тел. 046/260 600, електронска адреса jpgradskipazar@yahoo.com има потреба од набавка на Градежни материјали

Предмет на набавка е Градежни материјали.
Детален опис на предметот на набавка е даден во техничките спецификации.
Предметот на набавката е делив.
Договорот за јавната набавка ќе биде со времетраење од една година.

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА Градежни материјали (Превземи)
ОГЛАСОТ ПО ЈАВНАТА НАБАВКА (Превземи)