ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА ЗА НАБАВКА НА Челични профили

Договорен орган е ЈП Градски Пазар Охрид, адреса: Булевар Туристичка бр. 79 Охрид, лице за контакт тел. 046/266 600, електронска адреса jpgradskipazar@yahoo.com има потреба од набавка на Челични профили
Предмет на постапката за јавната набавка е набавка на стоки, Челични профили.
Детален опис на предметот на набавка е даден во техничките спецификации.
Предметот на набавката не е делив .
Договорот за јавната набавка ќе биде со времетраење од една година.

ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА (Превземи)
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА За поедноставена отворена постапка за набавка на Челични профили (Превземи)