ОДЛУКА за избор на најповолна понуда за доделување на договор за јавна набавка на Потрошен материјал – железарија

ОДЛУКА за избор на најповолна понуда за доделување на договор за јавна набавка бр. 13106/2020 од 14.09.2020 god, за набавка на Потрошен материјал – железарија (Превземи)