ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА ЗА НАБАВКА НА Потрошен материјал – железарија

Договорниот орган ЈП Градски Пазар Охрид, адреса Булевар Туристичка бр. 79 Охрид, лице за контакт тел. 046/260 600, електронска адреса jpgradskipazar@yahoo.com, има потреба од НАБАВКА НА Потрошен материјал – железарија

Предмет на постапката за јавната набавка е набавка на стоки, Потрошен материјал – железарија.

Детален опис на предметот на набавка е даден во техничките спецификации.
Предметот на набавката не е делив .
Договорот за јавната набавка ќе биде со времетраење од една година

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА ЗА НАБАВКА НА НАБАВКА НА Потрошен материјал – железарија (превземете овде)

ОГЛАСОТ ПО ЈАВНАТА НАБАВКА (превземете овде)