ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА За поедноставена отворена постапка за набавка на Унифицирани улични мобилни тезги

Јавна објава (превземи)
ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА ЗА НАБАВКА НА Унифицирани улични мобилни тезги (превземи)
Графички Прилози (превземи)