ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ОД МОБИЛЕН ОПЕРАТОР

Договорниот орган ЈП Градски Пазар Охрид, адреса Булевар Туристичка бр. 79 Охрид, лице за контакт тел. 046/260 600, електронска адреса jpgradskipazar@yahoo.com, има потреба од НАБАВКА НА УСЛУГИ ОД МОБИЛЕН ОПЕРАТОР

Предмет на постапката за јавната набавка е набавка на услуги, Услуги од мобилен оператор.

Детален опис на предметот на набавка е даден во техничките спецификации.
Предметот на набавката не е делив .
Договорот за јавната набавка ќе биде со времетраење од две година

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА ЗА НАБАВКА НА УСЛУГИ ОД МОБИЛЕН ОПЕРАТОР (превземете овде)

ОГЛАСОТ ПО ЈАВНАТА НАБАВКА (превземете овде)