ОГЛАС За издавње на деловни простории и јавен тоалет

Врз основа на Одлуката на Управниот Одбор на ЈП Градски Пазар – Охрид бр 02-196/3 од 19.03.2020 , ЈП Градски Пазар обајвува дека се издаваат следние деловни простории и јавен тоалет :
1. Деловен простор бр.1 со површина од 30 м2 , почетна цена 13,927.00
2. Деловен простор бр.2, со површина од 30 м2, почетна цена 13,736.00
3. Деловен простор бр.6, со површина од 30м2, почетна цена 16,071.00
4. Деловен простор бр.7, со површина од 30 м2, почетна цена 16.687.00
5.Деловен простор бр.8, со површина од 30 м2, почетна цена 17,610.00
5. Јавен тоалет со површина од 28 м2почетна цена 7,258.00

Минималната цена за издавање на деловните простории и јавниот тоалет е утврдена од од овластен проценител.
Право на учество имаат сите правни лица кои своите понуди треба да ги достават во затворен плик во архивата на ЈП Градски Пазар – Охрид до 30.03.2020 година до 13.00 часот.
Правните лица во затворен плик треба да достават:
– Понуда за изнајмување на Деловен простор со реден број, заверена со потпис и печат од понудувачот;
– Потврда од централен регистар за обавување на дејност и тековна состојба (не постара од 6 месеци)
Критериуми за издавање на деловен простор и јавен тоалет:
1. Највисока понуда;
2. Редовно сервисирање на обврските спрема ЈП Градски Пазар – Охрид;
3. Доколку има исти понуди за еден ист деловен објект право на предност ќе има стариот закупец;
4. Изборот за најповолни понуди ќе го изврши формирана Комисја која ќе постапува и одлучува условите и критериумите кои ги исполнуваат барателите за закуп.

ЈП Градски Пазар – Охрид
Директор,
Кристина Крлеска-Деспотоска

Превземи PDF