ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА Тонери и одржување на хардвер

Договорниот орган е ЈП Градски Пазар Охрид, адреса Булевар Туристичка бр. 79 Охрид, лице за контакт тел. 046/260 600, електронска адреса jpgradskipazar@yahoo.com, има потреба од набавка од мала вредност за набавка на Тонери и одржување на хардвер

Предмет на набавка се Тонери и одржување на хардвер

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА ОД МАЛА ВРЕДНОСТ ЗА НАБАВКА НА Тонери и одржување на хардвер (превземете овде)

ОГЛАСОТ ПО ЈАВНАТА НАБАВКА (превземете овде)