ТЕНДЕР ЗА ПОЕДНОСТАВЕНА ОТВОРЕНА ПОСТАПКА ЗА НАБАВКА НА ЧЕЛИЧНИ ПРОФИЛИ

Договорниот орган ЈП Градски Пазар Охрид, Булевар Туристичка 79 тел. 046/ 266 600, електронска адреса, jpgradskipazar@yahoo.com има потреба oд набавка на Челични профили

Предмет на договорот за јавна набавка:
Челични профили

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА За поедноставена отворена постапка за набавка на Челични профили

Барање за прибирање понуди за набавка на Челични профили (преземи PDF)