ТЕНДЕР ЗА ТЕЛЕФОНСКИ И ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Предмет на договорот за јавна набавка:
Телефонски и интернет услуги