ОГЛАС За продажба на расходовани основни средства на ЈП Градски Пазар Охрид

ОГЛАС

За продажба на расходовани основни средства на ЈП Градски Пазар Охрид.

Врз основа на член 3 од Одлуката за расходовање  и продажба на основни средства  бр. 02-430/4 од 12.10.2018 год., донесена од страна на Управниот одбор на ЈП Градски Пазар Охрид, комисијата за продажба на расходованите основни средства, формирана со решение бр. 03-454/1 од 24.10.2018 год., објавува оглас за продажба на следните основни средства:

Р.б. Основно средство Ед.мерка количина
1. Тезги без лимен покрив (стандардни) парче 30
2. Тезги целосни со лимен покрив (стандардни) парче 17
3. Тезги само сандаци без покрив (долж. 195см, висина 90см, ширина 90см) парче 8
4. Тезги целосно расклопени и некомплетни парче 3
5. Рампа без тег и без електрична инсталација парче 1
6. Лимена чуварска куќарка парче 1
7. Количка, јапонерка, без тркала и некомплетна парче 1

  -Основните средства можат да се видат во кругот на ЈП Градски Пазар, ЈП Градски Гробишта и ЈП Охридски Комуналец (РЕ Механизација).

  -Почетна цена 9 ден/кг.

  -Понудите да се достават до ЈП Градски Пазар Охрид, Булевар Туристичка бр. 79, најдоцна до 09.11.2018 год., 15ч.

  – Во случај да бидат добиени две или повеќе еднакви, највисоки понуди, ќе се изврши дополнотелно усно надавање.

 

ЈП Градски Пазар Охрид
Комисија за продажба на расходованите основни средства
Претседател,
Александар Чингоски