Образец на записник од отворањето на понудите – Потрошни канцелариски материјали

Образец на записник од отворањето на понудите – Потрошни канцелариски материјали , Број на огласот: 8/2018  (PDF Документ)