ОГЛАС бр. 5/2024 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОР И ПРОДАЖЕН ПУНКТ-ТИПИЗИРАНА КУЌАРКА И СТАНИЦИ ЗА ПОДВИЖНА УРБАНА ОПРЕМА

ОГЛАС бр. 5/2024
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОР И ПРОДАЖЕН ПУНКТ-ТИПИЗИРАНА КУЌАРКА И СТАНИЦИ ЗА ПОДВИЖНА УРБАНА ОПРЕМА

ЈП Градски Пазар Охрид издава простор – локација и урбана опрема за комерцијално користење, сместен во соодветен продажен пункт и станици за подвижна урбана опрема. Просторот и урбаната опрема се издава за следната намена:

1. Простор и урбана oпpeмa – продажен пункт со намена продажба на храна и сувенири и станици за подвижна урбана опрема со намена продажба на храна.

Локација: Кеј Македонија

Графички прикази со нумерички ознаки на урбана опрема дадени во шематските прикази во прилог, составен дел на овој оглас. Во графичките прикази е опишана дејноста на секоја локација поединечно.
Оглас тука ….