ОГЛАС бр. 17/2023 ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА МОБИЛНА УРБАНА ОПРЕМА

ОГЛАС бр. 17/2023
ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА МОБИЛНА УРБАНА ОПРЕМА
ЈП Градски Пазар Охрид издава простор – локација за поставување на мобилна урбана опрема за комерцијално користење. Урбаната опрема се издава за следната намена:

1. Урбана oпpeмa за продажба на пченки костени семки и др.производи – 4 локациии

Локациите за поставување на мобилна урбана се наоѓаат на Кеј Македонија и Плоштад Св.Климент Охридски.

Графички приказ со нумерички ознаки на урбана опрема се дадени на шематскиот приказ во
прилог.
Урбаната опрема ќе се издаваат за времетраење од 20.07.2023 до 20.09.2023 година.
Оглас тука ….