ОГЛАС бр. 10/2023 ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ЈАВНИ МАНИФЕСТАЦИИ И КУЛТУРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

ОГЛАС бр. 10/2023
ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ПОВРШИНИ ЗА ЈАВНИ МАНИФЕСТАЦИИ И КУЛТУРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ЈП Градски Пазар Охрид издава простор – локација за комерцијално користење:

1. Простор – локација

Плато помеѓу ТЦ Амам и Летница

Графички приказ со нумеричка ознака е дадена на шематскиот приказ во прилог.

2. Цена за издавање на локација за користење на површини за јавни манифестации и културни презентации е:
• 100 денари по м2 дневно за површина до 5 м2
• 75 денари по м2 дневно за површина до 100 м2
• 50 денари по м2 дневно за површина над 100 м2

Симнете го огласот тука…