ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД ОГЛАС бр. 03/2023 За давање под закуп објекти (деловен простор)

Комисијата за спроведување на постапка за издавање на деловен простор под наем бр. 03-200/1 од 10.04.2023 врз основа на член 40 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост, Одлука за отстапување на правото на користење и управување со недвижности од ЈП Охридски Комуналец Охрид на ЈП Градски Пазар Охрид бр. 02-32/4 од 10.01.2011 година, потврдена со Одлука на Совет на општина Охрид бр. 07-18/4 од 28.01.2011 година на закупувачот и согласно Проценката на Недвижен имот од овластениот проценител ПРОЦЕНКА ДООЕЛ Охрид бр. 01-231/2 од 11.04.2022, бр. 01-231/10 од 11.04.2022 објавува давање под закуп објекти – деловен простор во ЈП Градски Пазар Охрид на ул. Булевар Туристичка бр.79 Охрид,

ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД ОГЛАС бр. 03/2023 За давање под закуп објекти (деловен простор) во ЈП Градски Пазар Охрид тука…