ОГЛАС бр. 4/2023 ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА ХРАНА И СУВЕНИРИ

Врз основа на Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2023 год. бр. 08-17370/41 од 22.12.2022 год. („Сл.гласник на општина Охрид бр.14/2022), Одлуката за поставување на урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) во општина Охрид бр. 08 – 17370/42 од 22.12.2022 година ВД Директорот на ЈП Градски Пазар Охрид објавува:

ОГЛАС бр. 4/2023

ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА  ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ЗА ПРОДАЖБА НА ХРАНА И СУВЕНИРИ

ЈП Градски Пазар Охрид издава простор – локација за поставување урбана опрема за комерцијално користење. Урбаната опрема се издава за следната намена:

  1. Урбана oпpeмa за продажба на храна и сувенири

Кеј Македонија

Графички приказ со нумерички ознаки на урбана опрема се дадени на шематскиот приказ во прилог.

Урбаната опрема ќе се издаваат за времетраење од 15.05.2023 до 15.09.2023 година.

  1. Почетна цена за издавање на урбана опрема е:
  • урбана опрема  2.2 м²  за продажбата на храна и сувенири со почетна цена од 5.000.оо (пет  илјади) денари вкупно 5
  • урбана опрема  4 м²  за продажбата на храна и сувенири со почетна цена од 8.000.00 (осум илјади денари) вкупно 15

ОГЛАС бр. 4/2023 тука…